Hotel Vic (Victoria Hotell AS)

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Hotell m/frokost, Restaurant

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 18 feb., 2022
Utløper: 18 feb., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

140% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-27% fra 2020

Antall gjestedøgn

129% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Antall økologiske matvarer i frokostbuffeten

-13% fra 2020

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

96% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-27% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

13% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Plastglass på baderom, eggeglass på frokosten. Munnbind og engangshansker i forbindelse med pandemien.

Vannforbruk

Vannforbruk

54% fra 2020

Vannforbruk pr. gjestedøgn

-32% fra 2020

Kjemikalieforbruk

Kjemikalier til daglig renhold og vask

-43% fra 2020

Såpe og sjampo på rommene

323% fra 2020

Kommentarer

Økning i antall liter i rengjøringsmidler, skyldes økt innkjøp av desinfeksjonsmidler på grunn av Covid-19.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

283% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Kjøper inn kun et minimum.
Avfall og ombruk
Kildesorterer på hele hotellet.
Skilt med informasjon til gjestene, der vi ber dem spise opp det som de har forsynt seg med.
Holder matlagrene ryddige og oversiktlige.
Digitale dokumenter.
Energi
Ved lavt belegg og når vi stenger hotellet til jul og påske, stenger vi av etasjer og skrur ned all varme til et minimum.
Skilt på alle rom, hvor vi oppfordrer gjestene til å bruke håndklærne flere ganger.
Transport
Ingen transport
Utslipp til luft og vann
Ingen utslipp til luft og vann.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Redusere sykefraværet nå som pandemien er på retur.
Energi: Mål
80 kWh per gjestedøgn
Energi: Tiltak
Vi har byttet ut en del vinduer i bygget.
Har også bedt om tilbud på solceller på taket.
Transport: Tiltak
Ingen egen transport.
Avfall: Mål og restavfall
9500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
52 %
Avfall: Tiltak
Skilt i frokostsal der vi oppfordrer gjester til å forsyne seg flere ganger, men spise opp maten.
Elektronisk fakturering.
Fortsette med bruk av restemat.