Elstad Oljesenter AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Næringskode: 49.410 Godstransport på vei

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel, Veitransport

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 10 okt., 2022
Utløper: 10 jan., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Solgt biodrivstoff av totalt omsatt drivstoff

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ingen endring. Fortsetter med bevisst forhold til innkjøp.
Avfall og ombruk
Fortsetter med at Stena Recycling sorterer avfallet i våre konteinere, samt at vi sorterer plast, papp og matavfall på kontoret. Leverer plast på ØRAS.
Energi
Fortsetter som før med slukking av elektrisk utstyr, lys (bevegelsessensor på kontorene) og lukking av dører for mindre oppvarmingsbehov.
Transport
Fortsatt med at bilene kjører på HVO 100 Diesel som gir ca. 70% mindre CO2-utslipp.
Utslipp til luft og vann
Pga. HVO 100 Diesel er det ca 70% mindre utslipp enn ved bruk av vanlig blank diesel.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
HMS-mål for Elstad Oljesenter AS

Vårt overordnede HMS-mål er at det ikke skal påløpe skade på mennesker og miljø. Selskapet jobber forebyggende med arbeidsmiljø og det ytre miljø og har valgt å bli Miljøfyrtårn for kontinuerlig forbedring og overvåking av miljøpåvirkninger.
Elstad Oljesenter AS skal være en trygg arbeidsplass og sykefraværet skal ikke overstige xx%.
Elstad Oljesenter AS er et ansvarlig og miljøaktivt selskap, som alltid vil utvise respekt for det omliggende miljø.
• Vi følger alle myndighetskrav og bestemmelser til drivstoff.

• Alt materiell blir årlig nøye kontrollert og gjennomgått for godkjenning av offentlige instanser, og har sertifisering for dette.

• Alle biler blir kontinuerlig skiftet til nyeste motorteknologi (Euro 6).

• Alle produkter som leveres er godkjent og sertifisert iht. gjeldende lover og forskrifter. Oppdaterte produkt- og sikkerhetsdatablader vil til enhver tid kunne lastes ned fra vår samarbeidspartners hjemmesider preem.no.

• Alle kjøretøy som brukes til levering er utstyrt med absorbenter og pads for oppsuging av eventuelt søl. Samt vi har til enhver tid lager av oljeabsorberende bark, pads, matter og lenser.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
De største leverandørene våre skal være miljøsertifisert. Tiltak vil være å velge leverandører som er miljøsertifiserte. Være bevisst på miljømerkede produkter.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
3,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Være mer bevisste på strømsparing.
Avfall: Mål og restavfall
1400 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Enda bedre bevisstgjøring av kildesortering.
Utslipp til luft og vann: Mål
Våre mål er å redusere så mye utslipp som mulig.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsette å kjøre på HVO 100 Diesel.