Jobbintro as

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Arbeids- og inkluderingsbedrift. 100% eid av Horten kommune. Karriereveiledning, kompetanseheving og arbeidsopplæring. Produksjon av strikk, trevare, frukt, catering, samt pakking og montering.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Catering og storkjøkken, Felleskriterier (2016), Trebearbeidende industri

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 sep., 2022
Utløper: 07 sep., 2025

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

2% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

1% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-6% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-6% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Vi har ikke egen måler på el truck, så vanskelig å si hva vi har brukt der.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

14% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-30% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Vannforbruk

Vannforbruk

-19% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Stort fokus på å kjøpe inn minst mulig og utnytte på best mulig måte. Vi har gjort tiltak på snekkeravdelingen for å redusere kapp og feilkapp, og det som er, selger vi som opptenningsved. Det har blitt investert i en ny sag som er mer nøyaktig og reduserer feilkapp. Den gjør det også mulig å ta på oss nye oppdrag som er tilpasset vår VTA/lærekandidat gruppe. Det har vært et stort fokus på å tilpasse innkjøp på frukt, pandemien har gjort at antall bestillinger varierer stort.
Avfall og ombruk
Vi har fokus på å sortere mest mulig av avfallet vårt, og det er godt tilrettelagt for sortering av avfall på hele huset. I 2022 skal vi oppgradere avfallsstasjonene for å forenkle sorteringen.
Energi
Varmesenking i helger og ferier. Godt vedlikehold og oppgraderinger der det er nødvendig på varmepumpene.
Transport
Det meste av vareleveranser og møteaktivitet er i Hortens-området, noe i Tønsberg. Ansatte går eller sykler hvis mulig. Det er et stort fokus på samarbeid mellom avdelingene for å få gjort flere ting på en tur. Vi har en elektrisk truck. I 2022 er det godkjent av styret og investere i en ny El bil. I 2021 har vi satt opp en carport så alle bilene kan stå inne. Der er det også lademuligheter for ansatte og fremtidige El biler.
Utslipp til luft og vann
Ingen utslipp

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Gjennomføring av årlige tiltak i kvalitetssystemer:
Årlige oppfølgingstiltak eQuass
Årlig miljørapportering
Fortsette arbeidet av MiA (medarbeiderdrevet innovasjon)/Lean-prosjektet

Oppfølging internkontroll/HMS, i tråd med lovverk
Revisjon og oppfølging av mål IA, HMS
HMS-møter og rapporter kvartalsvis
Tiltak etter vernerunder. Gjennomføring dokumenteres.
Gjennomføre en planlagt øvelse (personskade, voldsepisode e.l.), som ikke er evakuering ved brann. Evaluere og forbedre.
Gjennomføre et førstehjelpskurs for VTA
Gjennomgå og gjøre opp status på Vedlikeholdsplanen. Årlige oppfølgingstiltak – innarbeidet i budsjett.

Oppfølging brannvern, i tråd med lovverk
Oppfølging og revisjon av brannbok.
Forberede branntilsyn.
Gjennomføre, evaluere og dokumentere min 2 org. Brannøvelser.

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsatt fokusere på å bruke miljø sertifiserte bedrifter.
Fortsette å fokusere på å redusere svinn i produksjon. Gjenbruk av materialer på snekkeren. Utnytte frukt som er skadet til alternative produkter, smoothie og kaker som selges internt på huset.
Energi: Tiltak
Fortsette å ha fokus på å slukke og lukke, når vi forlater et rom. Sentralt styrt oppvarming, med automatisk senking av temperatur i helgene. Godt vedlikehold på varmepumpene.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi har som mål å benytte samkjøring, bruke offentlige transportmidler og sykle/gå der det er hensiktsmessig. Med tanke på transport internt er dette et arbeidstrenings arena for deltakere hos oss og det er derfor vanskelig å sette mål om å redusere mengde drivstoff. Men dersom det er mulig, forsøker vi å utnytte "slå to fluer i en smekk", når det er mulig. Eksempelvis kan vi hente et nytt oppdrag hos en kunde, på vei tilbake fra en leveranse. Vi har fokus på miljø når vi skal fornye vår bilpark, og på sikt vil vi bytte ut alle bilene til el-biler.
Avfall: Mål og restavfall
8000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Oppgradering av søppelstativer og en mer oversiktlig og tilgjengelig oppstilling av containere og plassering av avfall vil forhåpentligvis gjøre at vi når målet.
Utslipp til luft og vann: Mål
0
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi ønsker å fortsette driften uten utslipp til luft eller vann.