Mjøs-Produkter AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Totalleverandør av gulvløsninger. Vi utfører sliping/ polering, pigging, fresing, flytsparkling, trinnlydgulv og epoxy/ polyuretan- belegging av betonggulv. Selger produkter til egen utførelse.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggentreprenør, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 21 des., 2020
Utløper: 21 des., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-6% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-5% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Vi har bestilt egen container for kontorpapir i 2022, slik at vi få bedre sortering på papp og papir.

Energi

Energiforbruk

7% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-4% fra 2020

Kommentarer

Vi har hatt grunn-oppvarming av et nytt lager i okt, nov og desember. Totalt blir det ca. 2100 m² oppvarmet areal.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Det er veldig få som har tilgang eller benytter elektrisk bil til og fra jobb

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-30% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

10% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi prøver å ha få og miljøvennlige leverandører. De fleste av våre vesentlige leverandører har miljøsertifiseringer på sine produkter/ tjenester.
Avfall og ombruk
Vi har hatt dialog med vår avfalls-leverandør, og har gått gjennom avfallshåndteringen med dem.
Vi har bestilt egen papir-container, slik at all papp blir levert i egen container. Da slipper vi gebyrer på at dem skal sortere dette.
Energi
Totalforbruket er gått noe opp, men vi har bygd et nytt lager, så det er naturlig. Vi bruker fortsatt minimalt med strøm med tanke på antall kvadratmeter som er oppvarmet.
Transport
På grunn av rekkevidde og nyttelast er det fortsatt mest aktuelt med diesel varebiler. Vi har byttet ut den eldste som har blitt erstattet med en helt ny Transporter med Euro-6 motor.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vårt mål med HMS arbeidet er å skape en sikker og helsefremmende arbeidsplass for hver enkelt medarbeider. Vi skal ha et trygt fysisk arbeidsmiljø, og vi skal belaste det ytre miljø i minst mulig grad. I tillegg har vi fokus på kildesortering, energiforbruk og drivstofforbruk.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi er bevisste på innkjøp og benytter i størst mulig grad faste leverandører som har miljø i fokus.
Vi har innført flere digitale tjenester som gjør at vi kan redusere vårt papirforbruk.
Energi: Tiltak
Vi har fokus på å lukke alle porter raskt for å unngå at veldig store mengder kaldluft slipper inn i lokalene.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
2,1 liter pr.mil
Avfall: Mål og restavfall
4000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
VI har mer fokus på kildesortering.