Lakkegata skole

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 29 okt., 2021
Utløper: 29 okt., 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

9% fra 2020

Antall elever og ansatte

7% fra 2020

Kommentarer

Flere elever enn 2021.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

40% fra 2020

Kommentarer

Høyere enn 2020, da skolen var stengt og mye på rødt nivå, hjemmeskole.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

17% fra 2020

Kommentarer

Høyere enn 2020, siden det ble spart mye pga av Covid-19.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Vi har blitt sertifisert sykkelvennlig arbeidsplass. Vi har fått midler til grønn jobbreiseordning fra Klimaetaten. Dessverre på grunn av Covid-19 er alt forsinket og tiltaket er forlenget til juni. Vi skal sette opp låsbare sykkelbokser, ordne et lite "verksted", et sted man kan vaske syklene og garderobeskap til alle.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

-9% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Høyere enn 2020, da skolen var stengt, rødt nivå grunnet Covic-19. Vi har også ryddet opp en del på lager, kvittet oss med generell farlig avfall da vi har jobbet med Ecoline (stoffkartotek)
Matsvinn - vi har akkurat startet, da det ikke har vært matservering på AKS, så dette var kun 2 siste mnd i 2021

Vannforbruk

Vannforbruk

-35% fra 2020

Kommentar

Fått ekstra tømming på papp og papir, slik at vi får sortert alt dit.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

18% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøp av bøker, men gått over til kun å kjøpe klassesett til hvert trinn.
Avfall og ombruk
I 2021 har renholdspersonell håndtert alt avfall på grunn av Covid-19 - smitteverntiltak
Energi
Prøvd å gjøre tiltak på lys og varme. Pusset opp trappeoppgangene, klasserom i 1. etg og 2. etg, fått ny belysning som er strømbesparende.
Transport
Vi har blitt sykkelvennlig arbeidsplass, gjennom Syklistenes Landsforbunds sertifiseringsordning. Fått økonomisk støtte om tiltak for klimavennlige jobbreiser, usatt til juni 2021 med sykkelbokser på grunn av Covid-19 og leveringsforsinkelser.

Handlingsplan

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Gå over til mer digitale læreverk - kjøpe inn kun et klassesett til hvert trinn
- Bruke bærekraftig råvarer og lære elevene å lage bærekraftige matretter i faget mat og helse. Skole har skolehage og produserer mat. Har søkt om støtte til å
kjøpe drivhus og skal starte med kompost.
- Velge bærekraftige gaver til ansatte, foredragsholdere og andre, ta hensyn til både miljø og sosiale aspekter ved valg av leverandører. Gi bort opplevelser, mat,
drikke eller donasjoner til veldedige formål framfor materielle ting.

Energi: Tiltak
- Fått nytt system SD-anlegg/styresystem Installer driftssystemer for effektiv energibruk, og kontroller at det fungerer optimalt opp mot alt av energikrevende
utstyr og brukerbehov.)
- Etabler rutinemessig oppfølging av energiforbruket (EOS) ukentlig
- Sørge for at innetemperaturen er 21 grader ved normal brukstid, og juster ned temperaturen i helger og ferier.
- Lage rutiner for lukking av dører, porter og vinduer for å forhindre energitap
- Bruk offentlige bygg til flere aktiviteter enn det de er ment for, for eksempel kan aktiviteter arrangeres i skolebygninger på kveldstid, i helger og i ferier.
- Innfør en regle om at teknisk utstyr som Smartboard, datamaskiner og prosjektorer må slås helt av ved skoledagens slutt og når det ikke er i bruk.
Transport: Tiltak
- Vi har blitt sykkelvennlig arbeidsplass, gjennom Syklistenes Landsforbunds sertifiseringsordning. Fått økonomisk støtte om tiltak for klimavennlige jobbreiser.
Planlagt å sette opp låsbare sykkelstativ til ansatte, lage et lite "verksted" med pumpe, enkel verktøy, og utstyr til å vaske sykler. Utsatt til juni pga
leveringsproblemer på grunn av Covid-19. Gjennomfør skrittellerkonkurranser, "sykle til jobben" -aksjon og liknende.
- Fortsette med å ha møter og konferanser på digitale plattformer - tids- og miljøbesvarende.
- Delta i Miljøagentenes Beintøft-kampanje, en gå-til-skolen-kampanje for første til syvende trinn.
- Gjennomfør skrittellerkonkurranser, "sykle til jobben"-aksjon og liknende.
Avfall: Mål og restavfall
18000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
- Informer om "dovettregler" på toaletter, både for ansatte, og kunder/besøkende.
- Oppfordre de ansatte til å bruke matbokser istedenfor å pakke inn i plastposer/matpapir.
- Still inn printer til å skrive ut tosidig og i sort/hvitt som standard.
- Les e-poster og sakspapirer på skjerm i stedet for å ta utskrift, og håndter dokumenter mest mulig elektronisk.
- Tilby ansatte opplæring/veiledning i hva matsvinn er og hvordan man kan redusere det jevnlig.
- Sørg for at retur av tonerkassetter er i inkludert i avtale med leverandør.
- Ta imot eller kjøpe brukte møbler og arbeidsredskaper fremfor nye, og gi bort eller selg fremfor å kaste.
- Skap en holdningsendring der papirer i større sendes elektronisk til elever og medarbeidere, og i mindre grad kopieres og deles ut.
- Skolepanteordningen - medlem av skolepant fra Infinitum, en panteordning for skoler som sikrer at flere flasker og bokser samles inn og resirkuleres.
- Be avfallsleverandøren om råd og veiledning for avfallsreduksjon og ombruk
- Bruke avfallsdeklarering.no til å deklarere eget farlig avfall.
- Bruk den søkbare avfallsguiden til sortere.no for å finne informasjon om håndtering av alle avfallstyper
- Lever gammelt elektronisk utstyr som ikke er brukt til gjenvinning, og oppfordre våre ansatte til å levere fra seg gammel elektronikk de har hjemme.
- Gjennomfør målinger 2 ganger i året av matsvinnet på AKS

Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke aktuelt
Annet
- Ha en fast utedag for småskoletrinnene med undervisning utendørs i ulike fag, for eksempel naturfag, matematikk, kroppsøving, norsk og samfunnsfag.
- Gi en årlig miljøpris til klassen/klassene som har bidratt til miljøarbeidet på skolen.
- Utfordre elevrådet til å komme med innspill på miljøtiltak på skolen og inkluder praktiske miljøtiltak skolen gjør i undervisningen i ulke fag.
- Ta i bruk ulike undervisningsnettsider med undervisningsopplegg om bærekraft. (https://www.miljofyrtarn.no/miljotips/nettsider-for-baerekraftsundervisning/)
- Virksomheter som disponerer hage eller annet uteareal kan være å klippe gresset eller lage blomstereng i en del av skolegården.
- Sett ut dyreboliger, for eksempel fuglekasser, humlekasser, insekthoteller
- Dyrke nyttevekster på virksomhetens uteareal og ta med barna på dyrking av egne vekster