Torp IT AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Torp-IT as er et eiendomsselskap som leier ut kontor- og lagerlokaler mellom E-18 og Torp Flyplass i Sandefjord. Det er eiendommen på Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord som skal sertifiseres.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Eiendom, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 jun., 2020
Utløper: 07 jun., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

6% fra 2020

Kommentarer

Torp-IT har ingen ansatte

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Med tanke på Miljøsertifiserte leverandører, har Torp-IT primært sett på innkjøp fra leverandører -- der det genereres avfall

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Elektrisitet/varme eksportert til nett

Energiforbruk pr. kvadratmeter

18% fra 2020

Kommentarer

Torp-IT har kjøpt inn 717.340 kwt i 2021. 26214 kwt av disse er forbrukt til lading av el-biler og noe går til utvendig belysning. Til sammen trekker jeg vekk 28.000 kwt fra innkjøp ... og sitter igjen med 689.340 kwt til forbruk på bygget. Torp-IT har produsert 325.130 kwt i 2021. Av disse er 17.890 kwt solgt tilbake til strømleverandør ... da det er overskuddsproduksjon på sommeren, og vi sitter igjen med 307.240 kwt forbrukt. Forbruket av strøm i 2021 kontra 2020 er høyere. Dette fordi Torp-IT hadde en svært kald periode i januar / februar.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

5% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Torp-IT sorterer ikke ut plast, men kaster dette i restavfallet. Dette fordi restavfallet brennes i industriovner -- i betongproduksjon. Når restavfallet inneholder plast, slipper betongindustrien en innsats av olje. Dette er 100% bekreftet av Norsk Gjenvinning og har vært slik nå i mange år. Torp-IT sorterer ikke ut rest og plast i 2 fraksjoner, når de skal brennes i samme ovn allikevel. På bakgrunn av dette, blir teoretisk sorteringsprosent alt for negativ. Gjennom året blir det alltids noe metall - og treavfall. Dette kaster vi i riktig fraksjon på Kastet Miljøstasjon i Sandefjord. Torp-IT leverer 2 store bur årlig til Renas. Vekten av dette antas å være ca 400 kilo. "Animalske biprodukter" er fett fra fettutskiller i avløp fra kantinekjøkken. Spyleteknikk tømmer ca 1500 kilo 2 ganger pr. år

Vannforbruk

Vannforbruk

-17% fra 2020

Kommentar

Torp-IT sitt vannforbruk går til kantinekjøkken, renhold, toaletter, te-kjøkken ol

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-16% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ingen spesielle nye tiltak gjennomført i 2021
Avfall og ombruk
Ingen spesielle nye tiltak gjennomført i 2021
Energi
Over alt der nye fløyer pusses opp, installeres det belysning av LED
Transport
Torp-IT har ikke egen transport
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant
Annet
Torp-IT bestreber seg på å ha en ryddig sone vs nært boligfelt. Vi plukker søppel - også etter andre :)

Handlingsplan

Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ikke relevant. Torp-IT har ingen egen transport
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant