Miles Trondheim AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

It-konsulenter som hovedsaklig sitter ute hos kunde.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 02 jun., 2022
Utløper: 02 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Antall årsverk er et gjennomsnitt for året; ved inngangen til 2021 var vi 10 ansatte, og ved utgangen så var vi 16 - alle i 100% stilling.

Innkjøp

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Tallet er et antatt mengde papir for 2021. Bedriften har ingen skrivere, da vi ønsker å redusere papirbruken, og forbruket er svært lavt.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Eiendommen er ikke energimerket, på nåværende tidspunkt. Byggeier er i prosess, men usikker på når dette kommer på plass.

Transport

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Tallet er estimert. Gårdeier/ Avfallshåndterings-selskap tilbyr for tiden ikke større grad av sorterings fragmenter. Vi har sendt forespørsel om å få flere sorteringsfragmenter.
Papp blir sortert ut separat.
Glass- og metallemballasje leveres på nærmeste returpunkt eller til gjenvinningsstasjonen.
Batterier og EE avfall blir sortert ut og levert på avfallsdeponistasjoner.
Flasker og annet med pant sorteres og pantes i samarbeid med flaskefond

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
● Vi skal fortsette med vårt program om månedlige sosiale sammenkomster
● Vi skal fortsette med vårt program om månedlige faglige sammenkomster
● Vi skal fortsette å invitere de ansatte til «innedager» for konsulentene som har sitt daglige arbeidssted ute hos våre kunder. Målet for 2022 er å gjennomføre minst én slik innedag
● Vi skal innføre årlig vernerunde
● Vi skal fortsette å måle og forbedre arbeidsmiljø og HMS gjennom Tempen
● Vi skal øke bevisstheten i innkjøpsprosessen ved å prioritere miljømerkede produkter og leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
På grunn av pandemien og at selskapet har utviklet seg i denne perioden, har vi ikke tall og målinger for avfall som er relevante for 2022. Vi var færre ansatte i 2021, færre hadde sitt daglige arbeidssted i Miles sine egne lokaler, og vi har endret kontorutforming siden den gang. De viktigste tiltakene for 2022 er dermed å
● Forespørre utleier/vaktmester om ordning for å kunne sortere mer enn bare papp og restavfall
● Sette i stand en bedre/enklere løsning for avfallssortering dersom vi får oppfylt foregående punkt

● Inngå avtale med f.eks. Flaskefond for å bidra mer med den panten vi har
● Måle mengden restavfall og sortert avfall i normale perioder slik de er nå, og legge grunnlaget for målsetninger og forbedringsarbeid neste år
● Styrke informasjonen til de ansatte som arbeider i våre lokaler og sikre at avfallshåndteringen og -sorteringen fungerer slik vi ønsker

Vi skal også vurdere å øke vår bevissthet og engasjement innen miljø/avfall/gjenbruk ved å arrangere/delta på strandrydding eller lignende sammen med en frivillig organisasjon som driver dette.
Energi: Tiltak
● Utarbeide rutine for «den siste som forlater lokalene» for å påse at alle lyskilder
Transport: Tiltak
Pandemisituasjonen har påvirket både transportbehov og -form. I 2022 har vi ingen særskilte tiltak knyttet til transport, men dersom myndighetenes rammer tillater mindre hjemmekontor og mer normalsituasjon vil vi vurdere å sette i gang en konkurranse/aktivitet knyttet til å gå/sykle til jobben.
Avfall: Mål og restavfall
500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Vi har bedt byggeier om å undersøke muligheten for flere avfallssorteringsmuligheter, da vi per i dag kun kan sortere på restavfall og papp. Så snart dette i så tilfelle er på plass, etablerer vi løsning for sorteringsmulighetene vi har, som f.eks. for rest-, mat-, papp, plast og/eller glassavfall. Utenom dette har vi blitt samarbeidspartner av Flaskefond, hvor vi donerer panten vi genererer til Flaskefond, som igjen støtter gründere med bærekraftige ambisjoner.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har ikke utslipp til luft og vann
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke noen planer