Aurora Renhold AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rengjøring av bygninger og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Renholdsbedrift

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 jul., 2022
Utløper: 25 jul., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

33% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

28% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Lite aktivitet på hovedkontoret. Bedriften utfører arbeid ute hos kundene. Administrativt har hjemmekontor vært brukt.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Oppvarming med radiatorer. Forsyning av vannbåren varme skjer fra El.Kjel. Forbruk er beregnet ut i fra størrelsen på kontoret.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Vannforbruk

Vannforbruk

-6% fra 2020

Kommentar

Forbruket er det noe mindre enn fjoråret med lite aktivitet.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-74% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Samme som tidligere år grunnet lite aktivitet. Det er ikke målbare endringer.
Avfall og ombruk
På kontoret har det vært lite aktivitet grunnet pandemi. Det har vært utstrakt bruk av hjemmekontor.
Energi
Energi til varme er basert på strøm/fjernvarme.
Transport
Det brukes nå kun El.Biler i bedriften. Dieselkjøretøy er faset ut.
Utslipp til luft og vann
Det er ikke målbar/ingen utslipp fra bedriften.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Daglig leder utfører kontroll av arbeidsstedene. Han gir instrukser om HMS og arbeidsmetoder
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det er lite materialbruk i bedriften. Ingen tiltak
Energi: Tiltak
Det er gårdeier som styrer forbruk til fjernvarme. Vi har åtte vinduer på kontoret som åpnes minst mulig vinterstid. Vi bruker ikke lys inne i sommerhalvåret da vi får nok lys inn.
Transport: Tiltak
Vi opprettholder utelukkende bruk av El. kjøretøy i bedriften.
Avfall: Tiltak
Det er lite avfall i bedriften. Tiltak vurderes hvis aktivitet øker.