Fjeldseth AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Fjeldseth AS er en av Midt-Norges ledende elektroentreprenører. Virkefelt: - Anlegg: Oppdrag knyttet til større prosjekt, nybygg og rehabilitering innen elkraft og svakstrøm. - Service: Vedlikehold og drift knyttet til næringsliv og private. - Handel: Tynnplatefabrikk med produksjon knyttet til inntaks- og kabelfordelingsskap samt rørovner.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig, Mekanisk verksted

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 16 des., 2022
Utløper: 16 des., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

7% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

7% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-58% fra 2020

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

16% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-11% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

6% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Fokus på leverandører med miljøsertifisering. Velger nye ut fra kriteriet bærekraft. Redusert lager.
Avfall og ombruk
Fokus på kildesortering, markert mindre volum etter innkjøp av papirpresse.
Transport
Innkjøp flere el-biler

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Egen HMS-K dag med fokus på HMS og miljø.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
I større grad formalisere kommunikasjon mot leverendører ifbm bærekraft, og åpenhetsloven som trer i kraft i juli 2022.
Energi: Tiltak
Installering solcellepanel
Transport: Tiltak
Samkjøring og kollektivtransport
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Bevisstgjøring av kildesortering