Sigum Fagerberg AS avd. Moss

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Grossist, maskin og utstyr

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 16 okt., 2022
Utløper: 16 okt., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

6% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Totalt fire nyansettelser i 2021.
tre har gått av med pensjon samme år.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

3% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

3% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-69% fra 2020

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Her er det lagt til hver ansattes km t/r arbeidsplassen.
P.g.a restriksjoner knyttet til den pågående covid-19 pandemien, er det regnet ut et snitt på antall dager man har hvert på hjemmekontor\\arbeidsplass.
Dette snittet er regnet ut i fra 254 arbeidesdager i året, delt på 5 dager i uken, ganger 2 (som er snitt for antall dager på kontoret i uken ila året.)

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

106% fra 2020

Kommentarer

Årlig opprydning på vårt lager genererte metall sendt til gjenvinning. (Norsk gjennvinning)

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-6% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ingen
Avfall og ombruk
Merk: Egen EE-avfall avtale med Renas AS.
Energi
Flere hjemmekontordager på virksomhetens kontoransatte er med på å redusere energiforbruket på vår kontordel.
Naturmangfold og arealbruk
Ikke noe utover avfalls håndtering, ingen produksjon
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant for oss.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har en årlig fastsatt handlingsplan for HMS og øvrige HR\\Miljø-relaterte saker.
Vi har tre LG-møter ila året (ledelsen gjennomgang) Der virksomheten blir analysert og evaluert ut i fra satte punkter (ISO 9001).
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ingen
Avfall: Tiltak
Vi sorterer vårt avfall. Dette blir levert til rett sted for resirkulering eller korrekt avfallsdeponering.
Vi har egne plasser der vi oppbevarer bl.a. EE-avfall / papir / Plast o.l.

Vi gjenbruker også papp\\papir vi får til oss fra våre leverandører i form av emballasje og esker o.l.
Dette gjør at vi produserer mindre egen emballasje når vi sender ut våre varer.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke aktuelt for oss
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke aktuelt for oss