IKT Agder IKS

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 11 okt., 2020
Utløper: 11 okt., 2023

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

24% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

6% fra 2020

Kommentarer

Pr. 31.12.21 har vi 84 faste og 6 lærlinger.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-11% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

53069% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

17% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

253% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Avfallet vårt blir veiet av transportør for et mest mulig nøyaktig bilde som kan sammenlignes fra år til år. Vi kildesorterer alt avfall. I år har vi en andel på 27 % restavfall ink. isopor.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

730% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Hovedkontoret vårt er et TEK10-bygg med utstrakt bruk av smarthus-teknologi. Dette er fult opp gjennom driften i 2021.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøp er sentralisert i IKT Agder-samarbeidet. Dette gir en fordel ved at vi kan stille miljøkrav i store innkjøpsavtaler. Innhenting av utstyr er også sentralisert slik at vi har bedre kontroll på gjenvinning av EE-avfall.
Avfall og ombruk
Avfallet vårt blir veiet av transportør for et mest mulig nøyaktig bilde som kan sammenlignes fra år til år. Vi kildesorterer alt avfall.
Energi
Hovedkontoret vårt er et TEK10-bygg med utstrakt bruk av smarthus-teknologi. Dette er fult opp gjennom driften i 2021.
Transport
Vi benytter kollektivtransport (buss eller jernbane) der det er praktisk mulig og ved lengre distanser. Vi har 2 el-biler og 5 varebiler som benyttes til frakt av gods og teknikere til lokasjoner over hele Agder. Dessuten har vi en stasjonsvogn som benyttes dersom flere skal delta på samme møte rundt i eier-kommunene våre.
Utslipp til luft og vann
Elbiler er tatt i bruk for å redusere utslipp til luft. Vi har vurdert å byttet ut dieselbiler med elbiler, men elektriske varebiler har foreløpig for dårlig rekkevidde.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I forbindelse med strategiarbeidet for perioden 2020-2025 er ett av fokusområdene at IKT Agder skal være en attraktiv arbeidsplass med lavt sykefravær, lav turnover, og mange gode resultater på medarbeiderundersøkelsen. Vi har innført et forbedringssystem (QM+) hvor ansatte kan registrere forbedringstips og hendelser, avdelingene oppfordres til å bruke dette aktivt. De ansatte kan bruke en time pr uke til trening i arbeidstiden, og det gis også delvis refusjon for treningsavgift.
I 2022 skal IKT Agder flytte inn i et nytt hovedkontor, da er god ergonomi og gjenbruk av møbler og utstyr tydelige mål. Det legges også vekt på gode arbeidsforhold mht. lyd, lys og luft. Det tilrettelegges også for en god kombinasjon av samarbeid og konsentrert arbeid, samt at lokalene er trivelige og har gode sosiale soner.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det er utarbeidet en ny leverandørstrategi og i forlengelsen av denne vil det være et punkt under innkjøp og avtaler at det skal sjekkes om leverandører er miljøsertifisert.
Energi: Tiltak
IKT Agder skal flytte inn i nye lokaler i 2022, og det er dermed vanskelig å sette et måltall her.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
De ansatte oppfordres til å bruke firmabilene ved jobbreiser. Dette skal bli tydeliggjort med en skriftlig prosedyre. Man oppfordres også til å bruke kollektivtransport der det er mulig. Ettersom IKT Agder styrer utskifting av datautstyr i stadig større grad blir utleveringen bedre planlagt og samkjørt.

Vi har byttet ut to leasingbiler i 2022. Ingen planer om å bytte ut flere leasingbiler i 2022.
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
IKT Agder har et mål om å redusere restavfallet med 2 % i 2022.
Øke bevisstheten blant ansatte for økt bruk av restavfall, samt se på plasseringen i nye lokaler for kildesortering.