Erik Arnesen Bryn AS avd. Langhus

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Hva vil det nye skadesenteret innebære for Erik Arnesen? Konsernsjef, Lars Erik Presterud, legger ikke skjul på at det er en stor satsing som blir svært viktig for Erik Arnesen-konsernet. – Vi har tidligere hatt skadesenter på Bryn. Allikevel blir det en avgjørende faktor å ha skade/lakk og klargjøringskapasitet for hele konsernet i eget hus. Da kan vi fortsette å optimere verdikjeden, samt øke kapasiteten på Mercedes, sier Lars. Han forteller at det vil være omkring 40 ansatte tilknyttet det nye skadesenteret. – Vi har som mål å begynne produksjonen på Langhus i løpet av sommeren, men først må bygget tilpasses. I front vil skadesenteret, utover Tor, bestå av en skadesjef, en lakksjef og en sjef for logistikk. Vi oppdaterer fremgangen fortløpende.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bilpleie, Felleskriterier, privat og statlig, Skade- og lakkverksted

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 mar., 2022
Utløper: 04 mar., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Skadesenteret ble skilt ut som en separat enhet 1. novmber 2021. Frem til november var skadesenteret en del av Erik Arnesen Bryn i lokalene i Nils Hansensvei 1 i Oslo. Vi har ikke hatt mulighet for å skille ut tall for hverken energi eller avfall frem til november. Etter flyttingen har driftsperioden vært så kort at det heller ikke her er stort å meddele, men vi skal forsøke å gi et så godt bilde av driften som mulig.

Tallene på omsetning og forbruk er for to måneders drift..

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Propan brukes til oppvarming av lakkbokser. Ventilasjon og øvrig oppvarming er fra elektrisitet

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Frakt av kjøretøy som ikke eies av virksomheten og ansattes reiser til og fra jobb, er tatt med i EA Bryns klima og miljørapport

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Flere av avfallsfraksjonenen har ikke vært tømt siden oppstarten.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Vi har ikke hatt noen ukontrollerte utslipp av klimagasser.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Kvalitets- & miljøpolitikk
Vår visjon er:
«Sammen skaper vi unike opplevelser for våre kunder» - siden 1946
Det oppnår vi ved å etterleve våre verdier:
Kvalitetsbevisst
Lagspiller
Engasjert
Godt humør

Vi i Erik Arnesen arbeider for å skape en bærekraftig bedrift ved å satse på et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også beskytte bedriftens bygninger og materiell. Vi skal forhindre skader på ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne.
Vi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å bedre arbeidsplassens driftssikkerhet og lønnsomhet. Bedriftens produkter og tjenester skal oppfylle kundenes og myndighetenes krav, slik de til enhver tid foreligger – både i dag og i fremtiden.
Vårt arbeidsgrunnlag bygger videre på de risikoer vi har kartlagt, kontinuerlig forbedring gjennom de muligheter som oppdages, samt våre etiske retningslinjer.
Vi har valgt å sertifisere oss innen både kvalitet og miljø. Det ligger i oss å arbeide systematisk for å ivareta kunder og miljø. For oss er det å ta ansvar i praksis!
Erik Arnesen har utfordret bilmarkedet siden 1946. Vår misjon er å levere unike kundeopplevelser, hver gang. Et godt kundeomdømme er vår grunnleggende idè
Energi: Tiltak
Vi har en utredning gående for solcellemontering.
Transport: Tiltak
Vi vil så snart det er elektriske varebiler tilgjengelig
Avfall: Mål og kildesortering
78 %
Avfall: Tiltak
Måltallet for restavfall er satt ut fra en produksjon på verkstedet tilsvarende 2021. Vi coacher avdelingen månedlig på kildesortering og restavfallsmengede i forhold til antall verkstedgjennomganger.
Utslipp til luft og vann: Mål
Holde verdiene for oljeholdig påløpsvann under myndighetskravene
Annet
Alle mål og tiltak vil fortløpende revideres etter hvert som vi får måledata