Intersoft Management Systems AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Intersoft Management Systems as er et konsulentselskap innen bedriftsrådgivning, med spesialkompetanse innen fagområdene prosjektstyring og porteføljestyring. Vi er Norges eneste Microsoft Gold partner som utelukkende fokuserer på prosjekt- og porteføljestyringsløsninger. Vi hjelper kunden å få mer ut av sine planleggingsløsninger og bidrar til bedre samhandling i prosjektene. Vi ser på deres prosjektportefølje i en bedriftssammenheng. Vi jobber sammen mot den beste løsningen for bedriften, være seg stor eller liten.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 16 des., 2021
Utløper: 16 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

21% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

14% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-50% fra 2020

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Det har vært lite fysik tilstedeværelse på kontoret grunnet pandemien, men i tillegg skrives det i svært liten grad ut på papir.

Energi

Energiforbruk

-99% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-99% fra 2020

Kommentarer

Strøm er felles for bygget via gårdeier.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Det har vært en stor andel av hjemmekontor grunnet pandemien, så en måling av ansattes reise til og fra jobb ville være ufullstendig.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

44% fra 2020

Kommentarer

Det har vært lite og ustabilt fysisk oppmøte på kontoret i 2021 grunnet pandemien, derfor vanskelig å måle nøyaktig vekt på avfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

8% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

2021 var i likhet med 2020 et år utenom det vanlige, slik at tallene for klimaregnskapet vil være lite sammenlignbare.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Svært lite innkjøp er gjort, det er evt bare om nytt datautstyr blir nødvendig. Det arbeides for det meste digitelt, også når det gjelder arkivering av dokumenter.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Korttidssykefravær under 4%
Vi skal holde energiforbruket lavt
Vi skal holde papirbruk og avfall på et lavt nivå og kildesortere.
Redusert reisevirksomhet
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Holde innkjøp til et lavt nivå, tenke gjenbruk og velge riktige leverandører.
Energi: Tiltak
Mulighetsrommet for å senke dette tallet er lite, da vi har felles strøm via gårdeier. Men vi har et nytt miljøvennlig bygg men automatisk lys og ventilasjon, samt solskjerming og selvrensende vinduer.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Begrense reisevirksomheten, noe vi allerede gjør, da flere og flere møter går digitalt.
Bruke kollektivtrafikk og el-bil når det er nødvendig.
Avfall: Mål og restavfall
45 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Vi har innført kildesortering, og må sørge for at dette følges opp.
Bli mer bevisst på innkjøp av varer med mindre innpakning.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen tiltak