Rørlegger'n A/S (Rørleggeren AS)

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rørlegger'n AS ble etablert i 1984 og har 40-års jubileum i 2024. Firmaet ble startet av Kjell Fredriksen, Steinar Timland og Kåre Numme, med tilsammen ca 100 år i bransjen. Vi har en solid posisjon i markedet, og leverer våre tjenester til såvel distriktets ledende bedrifter som til offentlige institusjoner, kommuner og privatkunder. Vår suksess skyldes stor vekt på kvalitetssikring, ansattes sikkerhet og godt arbeidsmiljø.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel, Leietaker, Rørlegger

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 11 jul., 2022
Utløper: 11 jul., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-9% fra 2020

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

9% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Dataene er innhentet fra kjøpsstatistikk på drivstoff og innrapportert kjørelengde på biler.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

10% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

I tillegg til eget avfall inkluderer dette avfall fra prosjekter der vi er Hovedentreprenør. Gjelder spesielt postene med betong, isolerglasss, samt kategoriene "masser".

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-4% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Energi
Byttet til flere LED- pærer

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Rørlegger`n a/s har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.(Rådgivning, Salg, Prosjektering, Utførelse).
Dette gjøres gjennom:
• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Rørlegger`n a/s.
Vi skal ha kompetanse og være oppdatert på miljøvennlige løsninger i vår bransje slik at vi kan bistå våre oppdragsgivere med å velge miljøriktige alternativer.
Vi skal gjennom kontrakter og oppfølging på byggeplassene stille krav til våre leverandører for å redusere avfallsproduksjon og øke avfallssorteringen. Vi har som mål at minimum 70 % av alt avfall på byggeplass skal sorteres.
Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2022:
*redusere sykefraværet med minst 1,0 %
*redusere energibruket med 5 %
*redusere bruken av skrivepapir med 20 % og redusere papiravfallet med 10 %
*øke antallet miljøsertifiserte leverandører med 5 %
Energi: Tiltak
Bedre utnyttelse av varmepumper, både luft-luft og vann-vann. Sjekke mulighet for nattsenking av temperatur og automatisk avslåing av lys.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,58 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Alle nye firmabiler skal være el-biler.
Avfall: Mål og restavfall
32000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
Kildesortere alt avfall på prosjekter og mer av avfallet fra eget lager/butikk.