Krifon AS avd. Borgeskogen

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Krifon AS avd. Borgeskogen er en markedsledende leverandør av uteromsprodukter i Norge under merkevaren RKC. Vi er en avdeling av Krifon AS med hovedkontor på Nøtterøy.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 06 jan., 2022
Utløper: 06 jan., 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

25% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Nesten fri for papir.

Energi

Energiforbruk

40% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

40% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-35% fra 2020

Kommentarer

CCA impregnert trevirke - 7098, utgått fra november 2021.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Forbedret gjenvinning med returordning i november 2021.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ny rutine innført men fremdeles litt unntakstilstand pga. reiserestriksjoner.
Energi
Forbruket analysert og flere alternativer vurderes.
Transport
Bytter til elbiler og eltrucker ved behov for å bytte kjøretøy. Ny rutine for reise og transport benyttes.
Utslipp til luft og vann
Ingen
Annet
Vi gleder oss over mye nytt og forbedret, men opplever forsinkelser i gjennomføring av enkelte tiltak på grunn av hjemmekontor og reiserestriksjoner.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolicy for Krifon AS, vedtatt av Andreas Fon, Nøtterøy, den 5.11.2020

Krifon AS skal være en ettertraktet arbeidsplass som bidrar til et trivelig og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, - uansett om arbeidsplassen er på kontoret, på lageret, eller på veien.
Vi skal over tid arbeide for å redusere fotavtrykket vårt gjennom fornyelse av produkter til mer miljøvennlige alternativer, høyere energieffektivitet, bedre håndtering av avfall, reduksjon og forbedring i emballasje, samt vurdere miljø- og bærekraftsaspektet i alle større avgjørelser vi tar.
For årlige mål og resultater viser vi til våre Klima- og miljørapporter i Miljøfyrtårn.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Jobber med produsenter med hensyn til råvarer og emballasje.
Energi: Tiltak
Har gjennomført energianalyse høst/vinter 2021-22.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Avfall: Mål og restavfall
2500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Har startet gjenvinning med flere fraksjoner i 2021.
Annet
Hele organisasjonen er motivert til å gjennomføre forbedringer.