Krifon AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Krifon er en leverandør av moderne kvalitetsprodukter til hjem og hage. Vi leverer til forhandlere i hele Skandinavia, bl.a. blomster- og interiørbutikker, hagesentre, byggevarehus og møbelbutikker. Vi er lokalisert med hovedkontor på Nøtterøy, lager på Borgeskogen i Sandefjord, og avdelinger i Mandal, Danmark og Kina. Det er hovedkontoret vårt på Nøtterøy inkludert avdelingen i Mandal (satellitt) som inngår i dette sertifikatet. (Lageret på Borgeskogen har eget sertifikat.)

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 26 mar., 2021
Utløper: 26 mar., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

18% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Vi har nettopp innført nye rutiner, og vil rapportere på dette fra 2022.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

10% fra 2020

Kommentarer

Gjennomgang av energiforbruk høst/vinter 2021-22.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-41% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

49% fra 2020

Kommentarer

Igangsatt gjennvinning med returordning i november 2021.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

17% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ny rutine innført men fremdeles litt unntakstilstand pga. reiserestriksjoner.
Avfall og ombruk
Gjennvinning startet opp i november 2021.
Energi
Forbruket analysert og flere alternativer vurderes.
Transport
Bytter til elbiler og eltrucker ved behov for å bytte kjøretøy. Ny rutine for reise og transport benyttes.
Utslipp til luft og vann
Ingen
Annet
Vi gleder oss over mye nytt og forbedret, men opplever forsinkelser i gjennomføring av enkelte tiltak på grunn av hjemmekontor og reiserestriksjoner.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolicy for Krifon AS, vedtatt av Andreas Fon, Nøtterøy, den 5.11.2020

Krifon AS skal være en ettertraktet arbeidsplass som bidrar til et trivelig og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, - uansett om arbeidsplassen er på kontoret, på lageret, eller på veien.
Vi skal over tid arbeide for å redusere fotavtrykket vårt gjennom fornyelse av produkter til mer miljøvennlige alternativer, høyere energieffektivitet, bedre håndtering av avfall, reduksjon og forbedring i emballasje, samt vurdere miljø- og bærekraftsaspektet i alle større avgjørelser vi tar.
For årlige mål og resultater viser vi til våre Klima- og miljørapporter i Miljøfyrtårn.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Jobber med produsenter med hensyn til råvarer og emballasje.
Energi: Tiltak
Har gjennomført energianalyse.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bytter til elkjøretøy ved nykjøp når mulig.
Avfall: Mål og restavfall
3000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Har startet med gjenvinning av flere fraksjoner i 2021
Annet
Hele organisasjonen er motivert til å gjennomføre forbedringer.