Personalpartner Arbeid og Inkludering AS og Personalpartner AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vi er en kompetansebedrift innenfor arbeid og helse som har som mål å legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i Mosseregionen. Vi har 13 arbeidsstasjoner hvor vi tilbyr både arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Enkle serveringssteder, Felleskriterier, privat og statlig, Vaskeri

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 03 des., 2021
Utløper: 03 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

10% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

1% fra 2020

Kommentarer

NB: Alle tall, inkludert omsetning er fra både Personalpartner Arbeid og Inkludering AS: 927359472 og Personalpartner AS: 958077734.
Total produksjon gjelder vår arbeidsstasjon Delete IT og Sikker makulering.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Papir inkluderer kopipapir, notatblokker, aktomslag og papirbæreposer til butikkene våre.

Energi

Energiforbruk

11% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

11% fra 2020

Kommentarer

Energiforbruket har økt fra 2020 på grunn av økt aktivitet etter Covid-19.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Vi har 12 biler av disse benytter 8 diesel og 4 er el-biler. Hovedtyngden av bilene er i transport for Hjelpemidler til brukere i Moss, Våler og Råde.
Snømåker og gressklipper benytter bensin.
Noe mindre kjøring i 2021 pga Covid.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

277% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi har registrert matsvinn over en periode på 10 dager i 2021.
Avfall som følge av ukurans og videreforedling av det vi får inn fra bedrifter og privatpersoner er holdt utenfor rapporterte avfallsmengder. Bruktbutikken, DeleteIT og Sikker makulering gjelder dette. Ordinært avfall fra disse arbeidsstasjonene er med i rapporten.

Vannforbruk

Vannforbruk

9% fra 2020

Kommentar

Vannforbruket har økt fra 2020 på grunn av økt aktivitet etter Covid-19 og økt oppdragsmengde for vaskeriet.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-40% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har samkjørt innkjøpene mellom de ulike avdelingene, slik at vi ikke kjøper mer enn nødvendig, i tillegg til at det er en miljøfordel ved å få levert varer fra én leverandør. Bedriften er strukturert etter Lean-prinsipper.
Vårt bruktmarked og redesignverksted har særlig fokus på gjenbruk.
Innkjøpsrutinen har fokus på miljøsertifiserte produkter og færrest mulig ulike produkter/kjemikalier til renhold, osv.
Vi tilstreber å bruke miljøsertifiserte leverandører. Vi prioriterer gjenbruk og reparasjoner fremfør nyinnkjøp.

Avfall og ombruk
Vi har en tydelig guide for avfallssortering, alle beholdere er merket med både bilde og tekst.
Vi har fokus på å gjenbruke materialer der det er mulig. Eksempler på dette er shredding av papprester, som selges videre som erstatning for bobleblast, redesign av melposer fra bakeriet og gjenbruk av kasser og esker. Snekker og vedlikehold lager produkter av gammelt trevirke. Jobbfrukt tar med seg brukte esker tilbake når de leverer nye, disse blir gjenbrukt opptil 4 ganger. Vi har fokus på å ikke bruke engangsservise.
Energi
Vi har daglig rutine for å skru av lys etter endt arbeidsdag.
Når det er kjølig tilstreber vi å lukke portene i hallen på produksjonsbygget og på mottaket på Bruktmarkedet, for å unngå unødvendig varmetap.
Vi har fokus på å senke temperaturen i byggene under ferier.
Transport
Vi har en transportplan med fokus på ruteplanlegging og økonomisk kjøring. Vi tilstreber å samarbeide på tvers av avdelinger dersom noe skal fraktes til samme sted.
Utslipp til luft og vann
Vi har per i dag ikke utslipp til luft og vann.
Annet
Bedriften er arbeidsplass for ordinært ansatte, ansatte i varig tilrettelagt arbeid (VTA), lærekandidater, deltakere i arbeidsforberedende trening (AFT), samt lærlinger.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Som samfunnsaktør er det viktig for Personalpartner at vi er bevisste vårt miljøavtrykk. Vi ønsker å ta vår del av samfunnsansvaret ved å la bærekraft gjennomsyre små og store valg vi tar.
Ved å ha et gjennomgående fokus på bærekraft i hverdagen, håper vi også på å skape en varig holdningsendring hos våre 48 ansatte og ca. 300 tiltaksdeltakere og deltakerkolleger, slik at de også tar mer miljøbevisste valg.
Som miljøfyrtårnbedrift er det ikke bare naturmiljø i fokus, men også arbeidsmiljø og det fysiske miljøet på arbeidsplassen. Vi tar også et utvidet ansvar for god helse og livskvalitet ved at vår frisklivsavdeling samarbeider tett med de ulike avdelingene rundt både kosthold og trening.
Mål for 2022:
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi prioriterer miljømerkede produkter og sertifiserte leverandører. Vi har fokus på innkjøpsrutinen.
Energi: Tiltak
Bevisstgjøring og overvåking av forbruk.
Vi har energimerket våre bygg og ventilasjonsanlegg. Dette påvirker vår plan for vedlikehold, slik at vi legger inn innsatsen der det er størst behov.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi foretar kun nødvendig transport. Vi planlegger rutene, slik at vi unngår unødig kjøring.
Avfall: Mål og restavfall
12500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Fortsatt overvåke og bevisstgjøre ansatte. Jobbe for gode innarbeidede daglige rutiner.
Vi har fokus på matsvinn 2x2 uker per år.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har per i dag ikke utslipp til luft og vann. Vi jobber bevisst for å unngå utslipp.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi har per i dag ikke utslipp til luft og vann. Vi jobber bevisst for å unngå utslipp.