Selberg Arkitekter AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Et tverrfaglig arkitektkontor som dekker fagområdene plan, arkitektur og landskapsarkitektur.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 apr., 2022
Utløper: 01 apr., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-8% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-33% fra 2020

Kommentarer

Utregningen er basert på innkjøpt papir : 150 pk A4 og 32 pk A3 fordelt på 3 kontorer.
Mengden av papir er redusert betydelig, hjemmekontor kan ha innflytelse på dette.
Vi har samtidig hatt fokus på at redusere mengden av utskrifter ved å fokusere på digital kvalitetssikring. Dokumentasjon fått av Marianne via mail.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

40% fra 2020

Kommentarer

Dokumentasjon fått fra Kjelsberg. Det virker som at energi forbruk har vært stigende siden 2019, hvilket ikke helt ger mening ettersom vi har hatt mye hjemmekontor i 2020 og 2021. Jeg har været i dialog med Selskapet Vianova som vi deler kontor med og som har samme resultat, de har fått forklaring på dette fra utleier og skriver følgende i rapporteringen fra 2020: "Etter henvendelse til utleier så viser det seg at forbruket for bygget totalt har sunket med 20 % sammenlignet med 2019, men de har automatisert rapporteringen. De rapporterer nå all energiforbruk framfor oppdeling hver etasje med hver sin strømmåler. Dette på grunn av krav/ ønske om å rapportere alt strømforbruk."

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Dokumentasjon av tjenestereiser fått av Marianne via mail.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

31% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Tallene er basert på tall mottatt fra Kjellsberg

År 2020 og 2021 er preget av hjemmekontor, derfor er disse tallene ikke representative.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

127% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Dette år er ikke fullstendig representativt da vi I perioder har hatt mye hjemmekontor og kanskje sikkert har hatt et økt energi- og avfalls forbruk i hjemmet.

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
I år 2021 er det fokusert mye på å utarbeide en Selbergs bærekraftstrategi, der vi ikke kun tenker på hvordan vi som virksomhet er miljøbevisste, men hvordan vi gjennom våre prosjekter bidra til et mer bærekraftig samfunn.
Dette har resultert i en bærekraftstrategi, bærekrafts mål som implementeres i hver prosjekt. En "bærekrafts gruppe" som har lite mer fokus på hvordan bærekraft skal tenkes inn i arbeidet fremover. Utarbeidelse av handlingsplan gjenstår, denne skal sikre at det skjer fremskritt samt at vi implementerer strategien i vår arbeidsprosesser.

Selberg er også blitt partner i "Fremtidslabben" i Ålesund, med visjon om å få enda flere redskaper til å skape bærekraftige prosjekt.
Innkjøp
Det er stadig fokus på å minimere papirforbruk å skifte til sertifiserte virksomheter. Oversikt over leverandører samt innkjøp er gjennomgått med innkjøpsansvarlig og vi har sammen sett på hvor vi kan bli bedre på. Det har til kontormøter været fokus på å gå over til digital arkivering både for å minimere plassbruk samt minimere papirforbruk.
Avfall og ombruk
Det er kildesortering på hver etasje som blir brukt daglig. Det er oppdaterte skilte på avfall for å gjøre det enklere å se og sortere riktig.
Energi
Selberg Arkitekter er leietaker i et passivhus i energiklasse A. Dette gjør at det er begrenset med hvilke tiltak man kan gjøre for å spare mer energi. Medarbeidere oppfordres til at skru av sin pc etter endt arbeidsdag. Det skal innkjøpes energimåler for å måle energiforbruk på hver pc.
Transport
Mange tjenestereiser og møter tas i dag digitalt ikke kun pga. pandemien men også vår reisepolicy som legger vekt på att kun reiser når høyest nødvendig. Medarbeidere har fokus på å gå og sykle til å fra jobb i så stor utstrekning som mulig.
Utslipp til luft og vann
Mindre transport til og fra jobb pga. pandemien har resultert i mindre CO2 utslipp.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår miljøpolicy finnes på PlusOffice. Fokus på et godt fysisk/psykisk arbeidsmiljø - her gjennomføres en arbeidsmiljø kartlegging og ut fra det gjøres en handlingsplan.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Produkt og leverandørskjema er gjennomgått med innkjøpsansvarlig for å se hvor vi kan gjøre forbedringer.
Energi: Tiltak
Kvalitetssikre tallene med Kjeldsberg samt utfordre på og redusere kWh pr m2.
Vi har satt et nytt mål for energiforbruk som er lavere end forbruket i 2021. Kjelsberg har endret måten de beregner energiforbruk og det ser derfor ut som at det er brukt mer energi, men dette er ikke tilfellet.
I takt med at man er tilbake på kontoret ønsker vi å gjøre oppmerksom på å slukke sin pc etter endt dag. Men regner ikke med å kunne gå mye under dette års energiforbruk, med tanke på at vi jobber flere fysisk på kontoret samt at vi i forveien har kontor i et passivhus med energiklasse A. Tilføye huske pop-up sluk din pc, informere om energiforbruk. Vi innkjøper energimålare for å teste hvor mye hvor PCer bruker når de står i standby i forhold til når de er slukket.
Transport: Tiltak
Oppfordre til bruk av sykkel, el-bil og offentlig transport. Det finnes både el-bil og el-sykler som kan lånes på kontoret.
Fokus på å avholde møter digital fremfor fysisk for å begrense transporten. Sykkel Aktion gjennomføres årlig, samt veldig gode fysiske fasiliteter for syklende (sykkelgarasje, garderobe).
Avfall: Mål og restavfall
1500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Det er lagt til rette for sortering i alle kjøkkener, men man skulle ønske at det blir brukt mindre emballasje på lunsjen. Lage ark med tips og triks til å spare emballasje til matpakken (inspirere/informere). Bevisstgjøring bruken av vår ordning av kildesortering samt lage klare instrukser for hva kastes hvor.
Det fastsatte mål er basert på år 2019 som gir et mer realistisk årlig avfall forbruk, med tanke på at vi hadde mye hjemmekontor i 2020 og 2021.
Utslipp til luft og vann: Mål
Redusere utslipp ved å redusere antall reiser og bruk av transportmidler som utslipper drivgasser. Vurdere destinasjon for studietur med tanke på å minimere antall flyvninger.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Bruk av alternative fremkomstmiddel, og tilrettelegging for dette.
Annet
I år skal vi ha fokus på å bygge kunnskap om BREEAM. Samtidig må det arbeides videre med en utviklingsplan med konkrete tiltak som understøtter bærekraftstrategien for Selberg Arkitekter.