Sørum Bilservice AS

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bilpleie, Bilverksted, Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 03 okt., 2022
Utløper: 03 okt., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

2% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Noe nedgang i antall reparerte kjøretøy og i resultater. Men vi benytter referanse tall for utregning. Vi trekker fra 7% på antall utfakturerte for å ta høyde for feilfaktureringer, 0,. fakturaer og kreditnotaer. Det er mulig dette tallet egentlig er lavere en i fjor. Men vi står ved utregningen
En annet forhold er at vi har høyere omsetning, dette kan underbygge førstnevnte påstand, og eller tyde på at det er prisvekst gjennom året, noe vi kan bekrefte i forhold til økte delepriser.
Manglende vekst skyldes følgende:
1. korona som hindret kunden fra i å komme
2. eget sykefravær.
3. driftsstans på slutten av 2021 pga flytting til nye del av vårt bygg. Det betyr at vi har samme adresse, men nye lokaler.
Flyttingen var krevende men nå er vi på plass og åpnet første uka i januar 2022

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

46% fra 2020

Kommentarer

Kjemi:
Utregning av forbruk av kjemikalier for 2021 er basert på innkjøpsrapporter fra vår leverandører av kjemi og
inkluderer bremsevæsker og rutelim.
Kjemi for videresalg(salgsvarer) er ikke medregnet.
Økning skyldes i noe grad vekst i omsetning, men også lagerhold og periodisering.

Leverandører:
Påvirkning: Våre største leverandører er fulgt opp med epost og telefon i forhold til deres miljøstatus
Vi har samme antall leverandører med miljøledelses systemer som året før. 7 stk.

Kopipapir
Vi har en leverandør av kopipapir.
Veksten i forbruk i noe grad vekst i omsetning, men også lagerhold og periodisering.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Strømforbruket vårt er stabilt sammenlignet med de siste årene, litt nedgang i forhold til året føre.
På tross av økt aktivitet har forbruket av strøm gått noe ned.
Mesteparten av vår oppvarming foregår med varmepumper luft til luft
2021 ble et år hvor vi byttet strømleverandør.
I desember 2021 ble det satt rekord i pris pr kw/h, bakgrunnen var energi mangel i Europa.
Snitt pris for året for oss endte på 1,09 NOK pr kw/h

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Antall kjørte km øker i forhold til i fjor. Dette henger sammen med økt aktivitet og økt behov hos våre kunder for leie og lånebil fra oss.
Dette kan ha sammenheng med korona restriksjoner og at publikum styrer unna kollektiv og samkjøre løsninger til fordel for egen transport.
Våre biler er lånebiler til kundene som kunden selv i stor grad fyller med drivstoff. Derfor er våre drivstoff innkjøp (konto 7000) mye
lavere i forhold til antall kjørte km.
Noe av drivstoffinnkjøpet vårt (konto 4315) er til videre salg for reparasjon av feilfylte biler, se også avfalls rapport på drivstoff.
Våre biler har oppgitt mindre forbruk pr mil en det som den "nye" MiIljøfyrtårn kalkulatoren legger til grunn, og denne gangen har vi valgt å legge inn faktiske verdier med referanse i TV2 Broom.no
Vi kjører ikke kollektiv, sykkel, båt eller fly i jobbsammenheng. Under koronaen har det ikke vært reisevirksomhet i jobbsammenheng.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

FELLES SORTERINGSANNLEGG
Sørumsand Park og vår gårdeier har et felles sorterings-anlegg for leietakerne. Her får vi ikke genuine
avfallsrapport pr firma men må gjøre vår egen beregning. Det gjør vi basert på kontroll målinger pr uke som vi
så ganger opp med antall uker i drift. Vi gjør prosent vis justeringer for 2021 i forhold til 2020, pga 2 %
omsetningsøkning. Vi øker derfor mengden med samme prosent da de andre forutsetningene er like.
BILDEKK.
Her har vi felles løsning med vår søster bedrift Kløfta Bilservice. De har dekk kontainer med avtale hos Norsk
Dekkretur ved Ragn-Sells. Vi leverer våre kasserte dekk hos de med varetransport. Transporten samordnes med
annen kjøring for ikke å belaste kjøring unødig. Antall kasserte dekk henger sammen med antall innkjøpe, så her
er det nedgang for 2021 i forhold til 2020.
BILGLASS
Her bruker vi retur ordningen til Norsk Gjenvinning - Laminert glass
FARLIG AVFALL.
Her er vår renovatør Thorvaldsen transport. Spillolje utgjorde 1600 kg, samme som i 2020
Oljeutskiller har avtale med Stena Miljø. Tallene for 2021 er lagt inn på NS kode 702I. I 2020 var det ikke noe avfall fra Oljeutskilleren. Oljeutskilleren deles med Norasonde og Brannvesenet

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

9% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Vårt totale klimaregnskap er basert på en rekke faktorer som er knyttet til vårt aktivitet.
Men en ting som ikke hensyn tas i dette regnskapet er vår virksomhets sin store rolle i å vedlikeholde, reparere og holde i drift allerede produserte biler.
Dette er en stor sak som for liten oppmerksomhet.
Vi er en aktiv deltaker i den sirkulære økonomien.
Det vi gjør er en forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet.
Vi bidrar til at ting kan gjenbrukes igjen og igjen, nesten uten begrensninger. Den eneste begrensningen er forbrukernes krav til kvalitet og til pris.
Dersom vi reparere billigere og like bra som nytt så er vi innafor.
Men dette må nok endres i fremtiden.
Kravet til kostnader med gjenbruk må på et annet sted. Det samme må forbrukerens krav til utseende, komfort. Sikkerhet må ivaretas.
Dette er et stort tema som må løftes mer frem i den offentlige debatten.
Eksempel: Vi kan ikke kaste en bil bare fordi en liten del er dyrere å kjøpe eller reparere enn en ny tilsvarende bruktbil.
Her må det politisk arbeid til og også love endringer omen ikke minst holdningsendringer hos forbrukeren.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har hatt fokus på gjenbruk av eget utstyr og gjenstander i forbindelse med innredning og flytting.
Ellers har 2021 vært krevende med tanke på vareleveranser. Leveringsutfordringer fra de fleste leverandører har satt egne innkjøpsrutiner på prøve.
Det vi ikke trenger har vi gitt bort eller solgt
1) Gjenbruk av brukt innredninger og utstyr i nye lokaler.
2) Salg av eget brukt utstyr
Avfall og ombruk
Våre avfallsmengder øker normalt med omsetning, men i 2021 så sank total mengde noe.
Vi må for neste år og i resertifiseringen høsten 22 revidere utregningsmodellen for vårt avfall.
I 2021 videreførte vi eksisterende løsning med fokus på avfallsrutinen, kildesortering og gjenbruk.
i 2022 forventes nye løsninger på noen hold i forbindelse med nye lokaler.

Tiltak.
1. Avfallsrutinen
3. Påvirket gårdeier i forhold til avfallsløsninger
Energi
Tiltak:
1) Service og vedlikehold av porter
2) Service og vedlikehold av varmepumper
3) Service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg
Transport
Tiltak
Vi valgte å kondemnere en gammel leiebil i 2020. Dette var fornuftig i forhold til alder og tilstand. Den hadde også høyere drivstoff forbruk pga eldre teknologi.
Denne erstattet vi i nå med en nyere bruktbil som egentlig skulle kondemneres pga motorfeil. Vi valgte å reparere denne med brukte deler, og gi den lengre liv. Dette er god ressurs forvaltning og bidrar til lavere miljøbelastning, kontra og kondemnere og kjøpe ny bil. Denne bilen har også forholdsvis lavt forbruk.

På slutten av 2021 (desember) avsluttet vi vår interne transporttjeneste og valgte å støtte oss på eksisterende transport ruter.
Ved å frakte våre deler på eksisterende ruter så sparere vi miljøet for unødig bilbruk.

1) Avhendet den eldste fossile leiebilen (bensin) og byttet ut med nyer diesel bil med lavere forbruk
2) Avsluttet egen-eid transport løsning/budbil til fordel for ordinær transport rute.
Utslipp til luft og vann
Pga lite avfall i oljeutskilleren i 2020, så valgte Stena og ikke tømme denne, men i 2021 ble den tømt. Vi ser derfor en økning fra 2020 til 2021 på dette tallet, som da egentlig representerer 2 år.
Prøvetakning og rapportering er utført uten anmerkninger.
Annet
I 2021 var hovedfokus følgende:
1) Fortsette utviklingen fra 2020 og bedre økonomiske resultater
2) Håndtere korona pandemien
3) Planlegge for og starte flytting av bedriften

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
MERK: Korona, energi krise og krig i Europa
I skrivende stund er vi fortsatt ikke ferdige med korona pandemien.
Det er en pågående energikrise og krig i Europa.
Det er høy prisvekst og det er varslet renteheving.
Dette vil påvirke vår virksomhet og vårt Miljø arbeid i 2022
Generelle tiltak og planer vi har må derfor ha dette som forbehold.
Det er lenge siden vi har stått ovenfor en slik usikkerhet som nå oppleves.
Og slik det ser ut nå må vi for store deler av året legge til rette for tiltak for dette.
-
Detter våre overordnende og konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Våre overordnede miljø policy er å redusere vårt tradisjonelle utslipp og påvirkning på miljø generelt og nære omgivelser
spesielt, i forhold til størrelsen på vår aktivitet. Dette så gjøres med teknologisk utvikling som er gjennomførbart i praksis og økonomisk overkommelig sett i
forhold til at vi driver forretning og må ha inndekning på våre tiltak.
1. Redusere avfallsproduksjon
2. Benytte overhalte deler der det er formålstjenlig
3. Benytte reparasjoner kontra bytte deler der det er formålstjenlig
4. Kildesortere
HMS
1. Trivsel og godt arbeidsmiljø
2. Involvering og medbestemmelse for ansatte
3. Sikkerhet på arbeidsplassen
Marked
1. Høy kvalitet på kontroll og reparasjons oppdrag
2. Etterrettelig informasjon og god kommunikasjon med kunde
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøp:
Vi fortsetter vår jobb med påvirkning.
Men vi vil oppleve leveranse problemer på varer vi trenger i 2022 som følge av pandemi og krig.
Dette vil kunne utfordre våre innkjøps rutiner og retningslinjer.
Mål, Miljøsertifiserte leverandøren: 6 stk.

Innkjøp tiltak:
1. Rutine for kundemottak, oppfølging.
2. Rutine for innkjøp, oppfølging.
3. Reparasjon. Kan det repareres?
4. Brukt varer/deler. Kan vi handle brukt?
Energi: Tiltak
Våre nye lokaler med høy standard og med vannbåren varme og felles fyr gir oss håp om mindre fyringskostnader, og i hvert fall i forhold til bruk av KW/h
Energimangel i Europa gjør at vi allikevel må regne med økte fyringskostnader for året. Allikevel har vi plassert årets mål lavere en faktisk forbruk i 2021.
Det er som sagt en MEB her da vi ikke har erfaringstall fra de nye lokalene

1. Overvåke strømforbruket pr mnd. (mnd. rapporter fra leverandør) og iverksette tiltak ved behov
2. Følge opp nye energi effektive løsninger i nytt bygg, som er innenfor vårt handlingsrom.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,77 liter pr.mil
Transport: Tiltak
På slutten av 2021 avsluttet vi vår interne transporttjeneste og valgte å støtte oss på eksisterende transport ruter.
Ved å frakte våre deler på eksisterende ruter så sparere vi miljøet for unødig bilbruk.
Dette videreføres i 2022
1. Begrense bruk av ekstern og intern budbil
2. Vedlikehold av leiebiler
Avfall: Mål og restavfall
1200 kg
Avfall: Mål og kildesortering
92 %
Avfall: Tiltak
Grunnet at vi skal flytte internt i bygget i løpet av 2021 så knytter det seg noe usikkerhet til avfalls håndteringen på felles anlegget.
Hvordan blir det påvirket og organisert etter byggeperioden.
Ellers så tror vi det blir økt avfallsmengde som følge av flytting og tilhørende opprydding samt emballasje fra flytte prosessen
og nye varer og innredninger. Vi må ha fokus på å holde dette på et minimum. kanskje se på brukt-løsninger
Tiltak.
1. Avfallsrutinen, oppdatere denne i forhold til nye lokaler.
2. Innkjøp av brukt innredninger og utstyr
3. Påvirke gårdeier i forhold til avfallsløsninger
4. Erstatte vårt avfallsrom med miljøcontainer
Utslipp til luft og vann: Mål
I og med at vi har flyttet internt i bygget så knytter det seg noe usikkerhet til oljeutskilleren, er den ny, eller er vi på den gamle?
Dette er det gårdeier som har ansvaret for, vi blir oppdatert.
Men minimumsmålet er å holde oss innenfor kommunens krav.
Det samme gjelder for ventilasjonsanlegg og avsug.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Tiltak
1. Påvirke gårdeier i forhold til oljeutskiller og ventilasjon
Annet
I 2022 vil hovedfokus være
1. Arbeidsmiljø og smittevernstiltak, samt tiltak som møter de utfordringene som pandemien og andre globale hendelser har skapt og skaper.
2. Komme på plass med best mulige løsninger og rutiner i nye lokaler. Erfare og implementere.