Sem Elektro AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vi tilbyr tjenester innen installasjon, drift og vedlikehold av alle typer elektroniske kommunikasjonsnett som Kabel-TV, data og Fiber-nett. Vi er ledende på TV-sentraler, IP-TV, parabol og antennemontering. Registrert forhandler og servicepartner for Canal Digital, Viasat og RiksTV.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 18 feb., 2021
Utløper: 18 feb., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-45% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

3% fra 2020

Kommentarer

Utregningen av årsverk er =
1 = 100%
0,5 = 50%

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

2% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-52% fra 2020

Kommentarer

Fellesarealet er fordelt på bygget regnestykket inneholder 30% fellesareal.
Dette medfører et kraftig redusert strømforbruk siden 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Nesten alle ansatte bruker firmabil til å fra jobb.
Kilometer brukt til dette er med i bedriftens totale regnskap

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-37% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

3936% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Alle tall er innhentet fra huseier og arealfordelt pr KVM. med unntak av trevirke og EE-avfall som vi har egne stasjoner for. Den kraftige økningen av restavfall skyldes avslutning av flere prosjekter i starten av 2021 samt nye beregninger fra ny huseier.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-3% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

ikke relevant for bedriften

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
bedrifter har fokus på grønne innkjøp der det er mulig.
mye av bedriftens innkjøp blir styrt av oppdragsgiver som kun tillater spesifikt materiell.
Avfall og ombruk
Gjenbruk av papp og pakke emballasje til egne forsendelser.
Energi
lite relevant for bedriften da forbruk bergenes av huseier på arealfordelt forbruk på hele bygget.
Bedriften har implementert instruks for slukking av lys.
Transport
Bedriften har systemer for å fange opp logiske "bookinger" for å unngå unødig kjøring.
Samt tatt i bruk nybilvelgeren ved kjøp av nye biler.
Utslipp til luft og vann
ikke relevant for bedriften

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bedriften endrer målsetting til å ha minimum 2 vernerunder årlig.
Tilby helsesjekk til ansatte.
Tilby flere hengerlappen
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bedriften setter fokus på å bli flinkere på å bruke opp "kabelrester" der det er mulig for å redusere avfall og innkjøp.
Sørg for å ha et systematisk og oversiktlig lager for redskap og verktøy der alt er samlet på samme sted.
Kjøpe arbeidstøy i god kvalitet som varer lenge.

Energi: Tiltak
Bedriften har liten påvirkningskraft på husets totale forbruk, men vi fortsetter med energibesparelser ved bla lysslukking.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,95 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bedriften har kjøpt inn helt nye biler med adblue motorer for å redusere forbruk og utslipp totalt.
Avfall: Mål og restavfall
10500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
40 %
Avfall: Tiltak
Bli flinkere på å bruke opp kabelrester der det er mulig
Bestille egen tank til spylevæske for å minske plastavfall
Veie egen søppel for å bli mer bevisst på hva vi sorterer og hva som er restavfall
Elektriske produkter som er ødelagt fra feks oppdragsgiver, returneres til leverandør/oppdragsgiver
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant for vår bedrift
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
ikke relevant for vår bedrift