Løvold AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Anleggsgartner og mesterbedrift som utfører store og små nyanleggs prosjekter for statlig og private kunder

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Maskinentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 11 nov., 2021
Utløper: 11 nov., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

27% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

3% fra 2020

Kommentarer

I 2021 ansatte vi 3 stk nye, alle er lærlinger i forskjellige løp.
Vi er 13 fulltidsansatte og 3 stk deltidsansatte som tilsvarer 1 årsverk. (33% hver)

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

112% fra 2020

Kommentarer

innkjøp 12 kg og 38 kg
gjenstående mengde 04.mars er 26 kg
60-26=34 kg
ingen bokførte innkjøp ennå i 2022

Energi

Energiforbruk

52% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

52% fra 2020

Kommentarer

Dette er arealer i forbindelse med Løvold AS og ikke utleie. Arealet omfatter: Kontor ca 115m2 med gang, verksted 95m2 og varmtlager ca 90m2.
Forbruket har økt mye fra 2020 til 2021 pga etablering av ny ladeplass til elbil inne på varmtlager.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Ca 90 000km med elbil.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

-13% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

I tillegg blir det levert sortert avfall i containere på anlegget

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentar

Dette inkluderer utleieleiligheter og næring. Mengden er fordelt på 15 enheter. Anslått forbruk for Løvold AS er på ca 200m3 pr. år

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

107% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har fortsatt fokus på å benytte oss kortreste og miljøvenlige produkter.
Oppdragsgiver bygger svanemerkede boliger, og vi må derfor også benytte og av svanemerkede eller listede produkter.
Vi har også inngått kuneavtale med Grønnvekst på bærekraftig jord uten torv.
Avfall og ombruk
Sorteres som tidligere.
Vi har først og fremst oppdrag for JM Norge, som bygger svanemerkede hus. Vårt avfall på anlegg blir kildesortert i deres containere. Øvrig avfall blir kildesortert og levert på nærmeste miljøstasjon
Energi
2 stk elbilladere med tilsammen 4 uttak på kontoret
En lader innendørs for raskere lading av varmt batteri.
I 2021 hadde vi 3 stk elbiler
Lukking av porter raskt.
Ved kjøp av nye lyspærer bør LED velges
Transport
Bestilt 4 stk Toyota Rav4 pluginHybrid. Leveres juni-22.
Tesla Model X og BMW i3 leveres i mai, da leasingperioden utgår.
Det samkjøres da det er mulig fra Leirsund.
Det er et ønske å utfase dieselvarebiler, men synes ikke at EL-varebilene er gode nok alternativer ennå med tanke på rekkevidde og nyttelast
Utslipp til luft og vann
Absorbent i varebiler og i containere på anlegg.
Olje og kjemikalier leveres på godkjent mottak
Det strebes etter fast fyllplass på anlegg

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Løvold AS skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere er fornøyd med vår innsats og foretrekker oss neste gang. Vi ønsker å være ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø.
‐Energieffektivitet
‐Gjennvinning
‐Kjemikaliebruk
‐Irregulære utslipp
‐Materialbruk
‐Sikre ansatte et sunt arbeidsmiljø og påvirke til god helse, fysisk og psykisk.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bruke lokale leverandører hvis mulig.
Bruke fulle biler/bulk hvis mulig, helst med henger.
Mengdekontroll for å minimere svinn
bruke leverandører som kan levere miljømerkede produkter
Energi: Tiltak
Bytte ut gamle varmeovner.
Skru varmeover av utenom arbeidstid
Vurdere innkjøp av varmepumpe
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
15000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,75 liter pr.mil
Transport: Tiltak
4 stk pluginhybrider er bestilt, og leveres juni -22
Samkjøring fra kontoret til Langhus hvis mulig
Avfall: Mål og restavfall
3500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
96 %
Avfall: Tiltak
Bruke refillprodukter, handlenett og papirposer.
Dobbeltsidig utskrift hvid utskrift er nødvendig
Bruk av digitale verktøy som altenativ til papirutgaver.
Benytte seg av produkter med lite emballasje.
Benytte seg av allerede etablerte kildesorteringssystemer på anlegg.
Utslipp til luft og vann: Mål
Målet er å være en bedrift med null utslipp til luft og vann.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Unngå unødig bruk av vaskeplass på egen tomt, vask bør foregå i egnede vaskehaller.
Være bevist på å benytte seg av miljøvenlige produkter
Velge allergivennlige planter og produkter
Bruke vann ved kapping av stein og betong for å unngå støv.
God kontroll på service til de ulike biler og maskiner for å unngå skader på slanger som kan forårsake veske og gassutslipp.
Begrense bruk av sprøytemidler i ugressbekjempelse.