H. Granbo VVS AS

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Rørlegger

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 28 jun., 2022
Utløper: 28 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

26% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

18% fra 2020

Kommentarer

Økendebemanning har hvert vår utfordring de siste årene.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

25% fra 2020

Energi

Energiforbruk

26% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

26% fra 2020

Kommentarer

Det er oppgraderte lokaler med flere kontorplasser, det er etabler tre stk ladepunkter for El bil

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Kontorene følger fast plan for avfallshåndtering. Ute hos kunder og på Anlegg og i prosjekter blir avtalene på stedet brukt. Metaller blir sortert i riktige fraksjoner og levert til gjennvinning.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

9% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Fortløpende fokus på å ikke feil bestille varer. ha alt og riktig utstyr i servicebilene.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Holde sykefraværet stabilt rundt 2%.
Alle ansatte i Granbo VVS AS har et bevisst forhold til bedriftens miljøpåvirkning. Granbo VVS AS arbeider kontinuerlig for å forbedre sin miljøpåvirkning ved:

• Stadig å effektivisere og stabilisere arbeidsprosessene slik at spesifikke forbruk reduseres.
• Granbo VVS AS kontinuerlig bestrebe seg på å redusere sin miljøbelastningen
• Granbo VVS AS Stadig søke å optimalisere bedriftens energiforbruk.
• Granbo VVS AS Stadig søke å redusere avfallsmengder.
• Granbo VVS AS skal overholde alle myndighetskrav som gjelder for virksomheten, og egne krav.
• Granbo VVS AS bestrebe seg på å redusere miljøbelastningene, utover myndighetskravene.
• Stadig å forbedre Granbo VVS AS og omliggende areal framstår som ryddig og velorganisert.
• Granbo VVS AS skal kontinuerlig forbedre miljøledelsessystemet for å forbedre miljøprestasjoner

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ha god dialog med leverandører få levert riktig vare på anlegg og i prosjekter.
Energi: Tiltak
Bedring av rutiner for slukking og nattsenking.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vurdere tiltak som økonomisk kjøring kurs med sosialsammenkomst.
Avfall: Mål og restavfall
720 kg
Utslipp til luft og vann: Mål
Har ingen