Bleken Data AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Bleken Data AS driver med utleie på lisens - av egenutviklet programvare. I annen rekke også hostingtjenester + salg av backupløsning. Blant våre kunder finner man mange Elon-butikker (tidligere Euronics), Bang&Olufsen-butikker, samt medlemmer av brune og hvitevare-verkstedkjeden Elesco.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 21 jun., 2022
Utløper: 21 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

13% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Omsetning og årsverk er hentet fra regnskapsavdelingen.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-25% fra 2020

Kommentarer

Bedriften benytter de samme leverandørene som tidligere. Bedriften beveger seg stadig mer i retning papirløs

Energi

Energiforbruk

-34% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-34% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-2% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-62% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

2021 har grunnet Covid og utpreget bruk av hjemmekontor vært ett annerledesår. Mengden avfall gjenspeiler dette, og fremkommer lavere enn forventet.
Avfall innen de forskjellige kategoriene blir veid ved tømming.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-32% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi følger vår policy når det kommer til innkjøp. Dette innebærer at vi prioriterer bærekraftige, økologiske og miljømerkede produkter.
Avfall og ombruk
Alt vårt avfall blir sortert og gjennomgått før det ender opp ved sin endestasjon
Energi
Bruk av hvitevarer som oppvaskmaskin og vaskemaskin det blitt mindre av i de periodene hvor vi ikke er fulltallige her på kontoret.
Grunnet vi i stor grad har byttet på å være inne har vi kunnet senke temperaturene på panelovn på de kontorene hvor det ikke er noen.
Transport
De fleste møter og avtaler har blitt avholdt digitalt. Kjøring i arbeidstiden har derfor blitt nedjustert.
Utslipp til luft og vann
Intet relevant utslipp, ingen relevante tiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bleken Data AS streber etter å legge igjen et så lite miljøfotspor som mulig. Dette har vi alle muligheter til i vår bransje, hvor mye kan gjøres digitalt blant annet hjemmefra.
Gode rutiner knyttet mot innkjøp har blitt opprettet, og forbruket er generelt lavt.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Mesteparten av våre innkjøp skal være miljømerkede når det kommer til forbruksmateriell og matvarer. Andelen miljømerkede produkter skal øke år for år.
Energi: Tiltak
Vi innser at vi har relativt mye lavere strømforbruk forrige år, og mye av årsaken til dette kan tillegges bruk av hjemmekontor. Dette medfører at tallet nok er kunstig lavt, og det forventes økning neste år.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi vil prioritere samkjøring der hvor vi flere/alle skal delta. Møtevirksomhet utover dette vil i større grad foregå digitalt via f.eks. Teams.
Avfall: Mål og restavfall
45 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Vi gjenbruker emballasje og kildesorterer så godt det lar seg gjøre. Bleken Data AS sier nei til reklame, og mottar mesteparten av post, innkommende faktura osv elektronisk
Utslipp til luft og vann: Mål
Ved å benytte miljømerkede produkter så bidrar vi til mindre utslipp av f.eks. mikroplast. Vaskemidler og såper som benyttes til våre lokaler samt rengjøring av oppvask er miljømerkede, hvilket bidrar til så lite utslipp som mulig av farlig avfall.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi fortsetter å prioritere miljømerkede produkter uten mikroplast. Videre handler vi økologisk uten sprøytemidler og kunstig tilsetning i størst mulig grad.
Annet
Vi fortsetter vår bruk av hjemmekontor i stor grad. Vi ser at vi kan jobbe effektivt på denne måten, og bidrar samtidig til mindre utslipp knyttet mot transport og reising.