CleanIt AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rengjørings virksomhet

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Renholdsbedrift

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 23 mar., 2021
Utløper: 23 mar., 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

-94% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-93% fra 2020

Kommentarer

Vi er en del av et større areal. Totalt forbruk er 689501 kw

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-16% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Gjennomgått kjemiliste. Ingen endringer i innkjøp
Avfall og ombruk
Avfall blir kildesorter på kontor og overlatt deretter til gårdeier.
Energi
Kontorene er elektrisk oppvarmet og blir justert etter termostat.
Transport
En tyngre lastebil er fjernet fra bilparken. Fire nye el-. Biler er på vei inn og skal erstatte dagens fosil drevende biler.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi skal derfor alltid arbeide for at vårt produktsortiment, og tjenesteleveranse er skånsomt mot miljøet og at forbruke materiell kan gjenvinnes/destrueres på en miljøvennlig måte.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Dyrke rutiner for innkjøp.
Hensikt og omfang rutinen skal sikre at Cleanit AS foretar hensiktsmessige og gunstige innkjøp, samt at innkjøp gjennomføres i tråd med et godt miljø. Rutinen er gjeldende for alle ansatte som foretar bestillinger, samt andre personer og avdelinger som er involvert i innkjøpsprosessen.
Energi: Tiltak
Termostatstyrte ovner maks 20 grader.
Spare og energi vennlige lyskilder
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Skifte ut fire dieseldrevne biler innen andre kvartal 2022
Avfall: Mål og restavfall
353 kg
Avfall: Mål og kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Bevisstgjøring av interne rutiner vedrørende kildesortering