Dronninga landskap AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Dronninga landskap arbeider aktivt for et bærekraftig samfunn med særskilt vekt på byforming, der landskapet og det offentlige byrom danner premiss for byutviklingen. Stedenes historie og geografi er viktige premisser for utvikling av våre landskapsprosjekter. Vi er opptatt av at utviklingen skjer på områdets, landskapets og stedets premisser. Vi bruker eksisterende vegetasjon, naturstein og ivaretar lokale arter i størst mulig grad. Overvannet skal behandles som en ressurs, og ikke et problem. Vi arbeider for at våre prosjekter kan bidra til større biologisk mangfold. Dette bidrar til mindre avfall og redusert transportbehov, samtidig som det styrker stedets egenart og gjør stedene mer innholdsrike og dermed interessante for både mennesker og dyr. Vi ønsker at områdene vi utvikler gir så liten miljøbelastning som mulig/lager et lite økologisk fotavtrykk.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 feb., 2020
Utløper: 15 feb., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-16% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-11% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-43% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-43% fra 2020

Kommentarer

Betydelig lavere forbruk enn et normalår pga. pålagt hjemmekontor for alle ansatte i store deler av året.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-3% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-7% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Lavere nivå enn vanlig pga. pålagt hjemmekontor store deler av året

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-3% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Firmaet har helt siden etablering prioritert gjenbruk, bærekraft og miljø i alle våre prosjekter.
Innkjøp
Kontorets største innkjøp fram til koronanedstengningen var matvarer til lunsj. Vi velger økologisk, kortreist og bærekraftig der det er mulig. Vi serverer kun vegetarisk mat, og velger sunne produkter. Fra slutten av mars 2020 er kantina avviklet pga. sterkt varierende antall ansatte på kontoret den enkelte dag.
Avfall og ombruk
Alt avfall blir sortert, og vi forsøker både å begrense mengden avfall ved å velge bort engangsprodukter så langt det er mulig, samt å unngå unødig emballasje.
Pga. koronanedstengning med utstrakt hjemmekontor i 2021 er også avfallsmengden svært liten sett opp mot tidligere.
Energi
PCer og lys slås av etter endt kontortid. Vi har lysblokkerende persienner på alle vinduer, som er med på å regulere temperaturen innendørs. Det er i 2021 etablert døgnstyring av all oppvarming, slik at temperatur reduseres om natten, i helger og i ferier.
Transport
Pga. koronasituasjonen har det vært nødvendig å bruke privatbil ved prosjektoppfølging i større grad enn tidligere år.
Utslipp til luft og vann
Som kontorbedrift har vi svært lite utslipp.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi jobber systematisk med å utvikle bedriften for skape et godt arbeidsmiljø og en god, miljøvennlig drift. Vi vurderer jevnlig hvordan eventuelle utslipp kan reduseres. Vi vil fortsette å vurdere bedriftens kostnader og rutiner ved bruk av råvarer og andre ressurser.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vil opprettholde gode rutiner i forhold til innkjøp. Vi kjøper kun vegetariske varer, og forsøker å velge økologisk og kortreist så langt det er mulig. Vi forsøker både å begrense mengden avfall ved å velge bort engangsprodukter så langt det er mulig, samt å unngå unødig emballasje ved innkjøp.
Energi: Tiltak
Vi vurderer kontinuerlig muligheter for å effektivisere energibruken.
Det er gjennomført døgnstyring av oppvarming i alle rom.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi benytter oss av kollektivtransport så langt det er mulig, både i jobbsammenheng og på studieturer.
Avfall: Mål og restavfall
200 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Vi kildesorterer alt som kan sorteres.
Utslipp til luft og vann: Mål
I prosjektene våre bruker vi eksisterende vegetasjon, naturstein og ivaretar lokale arter i størst mulig grad. Overvannet behandler vi som en ressurs, og ikke et problem. Vi arbeider for at våre prosjekter kan bidra til større biologisk mangfold. Dette bidrar til mindre avfall og redusert transportbehov, samtidig som det styrker stedets egenart og gjør stedene mer innholdsrike og dermed interessante for både mennesker og dyr. Vi ønsker at områdene vi utvikler gir så liten miljøbelastning som mulig/lager et lite økologisk fotavtrykk.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi vurderer jevnlig hvordan eventuelle utslipp kan reduseres ytterligere.