Arve Ståle Olsen AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vi er et byggmester/entreprønerselskap i Larvik. Vi utfører alle bygge oppdrag fra rehablitering, ombygging, hytter, eneboliger, leiligheter, næring og offentlige bygg i Vesfold og Grenlandsområde. Det er hele vår virksomhet med adresse Gjærdal 1B i Larvik som skal sertifiseres.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggentreprenør, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 25 nov., 2019
Utløper: 25 nov., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-6% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

5% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

5% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

2% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
- Gjennomført prosjekt med svanegodkjente produkter.
- Fokus på lagring av materialer for kunne sende mer retur til byggeleverandør.
Avfall og ombruk
- Flere avfallsorteringer på byggeplass
Energi
- Redusere ventilasjon på kontor utenfor arbeidstid og ferier
Transport
- Fokus på planlegge materialinnkjøp for å redusere antall leveringer byggeplass
Utslipp til luft og vann
- Innkjøp av elektrisk varebil

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
- å skape trivsel på arbeidsplassen
- å forebygge helseskader og arbeidsulykker
- at driften skal gi minst mulig påvirkning på ytre miljø
- å utvikle et trygt og sikkert arbeidsmiljø
- å sikre at lover og forskrifter for HMS oppfylles
- at produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Fokus på planlegging av innkjøp og lagring materialer på byggeplass
- Redusere svinn ved økt retur av varer
- Prioritere miljømerkede produkter
Energi: Tiltak
- Redusere ventilasjon på kontor utenfor arbeidstid og ferier
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Fokus på planlegging av innkjøp
- Revidere energirutiner for byggeplass
Avfall: Mål og restavfall
150000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
- Flere avfallsfraksjoner på byggeplass, ta i bruk big bag på byggeplass
- Passe på sortering fra underentreprenør
- Invitere avfallsleverandør til allmøte