Elektro Norden AS

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 sep., 2021
Utløper: 20 sep., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

28% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

108% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

5 av 9 av våre vesentlige leverandører har en miljøsertifisering. 2 av dem som ikke har det, informerer om at de har en pågående diskusjon om temaet. En av dem informerer om at fabrikken deres har ISO sertifisering.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Vi arbeider stort sett på byggeplass hvor energiforbruket måles av hovedentreprenør. Energiforbruket som er oppgitt er estimert for kontoret, da elektrisitet er inkludert i leien. Vi leier et cellekontor på 8 kvm.

Transport

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Kommentarer

Antall kjørte kilometer med virksomhetens personbiler er inkludert reise til og fra jobb for dem som har firmabil.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-1% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

20% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Avfallsmengde er vanskelig å beregne da avfallet vi generer går under hovedentreprenør sin sorteringsrutine og avfallshåndtering på byggeplassen. Vi leier et kontor hvor en liten mengde avfall genereres og der utleier er ansvarlig for avfallshåndteringen. Vi har en egen sorterings stasjon på vårt kontor for å forsikre oss om at vårt avfall blir sortert etter Gjerdrum kommunes sorterings guide.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-77% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Det er blitt utarbeidet en mer spesifikk innkjøpsrutine og vi har fulgt opp våre leverandører gjeldende miljøsertifisering.
Vi har minsket papirforbruket gjennom digitalisering av sjekklister og arbeidstegninger.
Avfall og ombruk
Vi har egen kildesortering på vårt kontor i feller kontorbygg. Vi følger opp Hovedentreprenør og utleier sine avfallsrutiner gjennom egne vernerunder på byggeplass og årlig vernerunde på kontor.
Energi
Vi har holdt et fortsatt lavt energiforbruk.
Transport
Vi bruker kun elbiler og er gode på å planlegge samkjøring der det er mulig.
Vi har gjennomført de fleste møtene med kunder via nett.
Vi har ikke hatt noen arbeidsreiser med fly.
Gjennom innkjøpsrutinen samles flere bestillinger i samme leveranse.
Utslipp til luft og vann
0 utslipp til luft og vann.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Elektro Norden tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar,
vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en bedrift som tilbyr miljøvennlige løsninger.
Vi skal prioritere arbeidet med HMS på lik linje med strategi og planer for drift, markedsføring,
økonomi og administrasjon.
Vi vil gjøre vårt beste for å legge HMS-arbeidet tilrette slik at den enkelte medarbeider er
motivert og har god trivsel på arbeidsplassen. Ved et systematisk HMS-arbeid vil bedriften
beskytte de ansattes helse og arbeidsmiljø.
Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre
miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige
forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Vi har en målsetting om:

• Maksimalt 4 % sykefravær per år
○ ◦ 0 % arbeidsrelatert sykefravær
○ ◦ 1 % lavere sykefravær enn bygg- og anleggsbransjen for øvrig (som pr. dato er 5,3 %)
○ ◦ < 2 % korttidsfravær

• 0 skader med fravær
• 0 branner og < 1 branntilløp
• Minimum 50 innrapporterte HMS-avvik.
• Våre kvalitetssikringsrutiner skal tilfredsstille kravene i NS-ISO 9000-serien
• Vi skal fortsatt holde et lavt energiforbruk med bruk av mest mulig LED belysning.
• Samtlige av bedriftens biler er elektriske. Fremtidige innkjøp av biler vil også være
elektriske.
• Vi skal redusere skrivepapirforbruket med 20%. Vi vil fortsette med elektronisk lagring av
dokumenter så langt det lar seg gjøres. Samt ha dobbeltsidig utskrift som standardformat.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vil i 2022 vurdere VMI-lagring som et tiltak for å minimere feilbestillinger og få bedre oversikt over material vi har.
Vi vil i 2022 fortsette å streve etter å få flere miljøsertifiserte leverandører.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi vil i 2022 bytte Bedriftshelsetjeneste til en mer nærliggende.
Vi vil i 2022 fortsette med flest mulig nettbaserte møter til tross for lettelser av tiltak knyttet til korona pandemien.
Vi vil i 2022 fortsette å følge vår reisepolicy, med mål om:
-god planlegging rundt samkjøring
-planlegge og samle bestillinger fra leverandører, slik at leveransene blir færre
-vurdere hjemmekontor der det lar seg gjøre
-fortsette med kun elektriske biler i virksomheten
Avfall: Mål og restavfall
30 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Vi vil i 2022 prøve å skaffe oss enda større oversikt over hovedentreprenørers og utleiers avfallsrutiner gjennom flere egne vernerunder, samt følge vår egen kildesortering på kontoret. Vi har et mål om å redusere papirforbruket ytterlige gjennom digitalisering.
Utslipp til luft og vann: Mål
0