Lunder & Aas Rørleggerservice AS

Årlig klima- og miljørapport for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Lunder & Aas Rørleggerservice AS er en solid rørleggerbedrift med god fagkunnskap, erfarne rørleggere og over 40 års erfaring. Vi utfører oppdrag på alle typer røranlegg som sanitæranlegg, varmeanlegg, brannslukkeanlegg og varmepumper. Våre dyktige rørleggere utfører oppdrag for bedrifter og private kunder og jobber bl.a. med total rehabilitering av bad, eneboliger, forsikringsskader og generelle småoppdrag.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Rørlegger

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 29 nov., 2021
Utløper: 29 nov., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

46% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Har vært et resultatmessig godt år tross covid 19 restriksjoner.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-6% fra 2020

Kommentarer

Vi har i året som har gått veid papiravfall. Vi har minsket bruken av papir og regner med at vi vil forminske bruken ytterligere i løpet av 2022.

Energi

Energiforbruk

25% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

24% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Kommentarer

Vi bruker kun elektisitet som energikilde.
Som leietaker får vi en kvartalvis faktura fra utleier.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

-75% fra 2020

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-74% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Sorteringsgrad

7% fra 2020

Kommentarer

Vi har sortert og veid avfall igjennom året.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

6% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har handlet fra VB Sentrale aktører. Og handlet inn blant annet miljøvennlige produkter som sparedusjer og sensorstyrte vannbesparende servant- og kjøkkenbatterier.
Vi har fulgt vår innkjøps veiledning.
Avfall
Vi har sortert papp/papir, restavfall, matavfall, plastavfall, batterier, glass og metall.
Energi
Vi har slukket lyset når vi har forlatt et rom. Og slått av pc når vi har gått for dagen.
Transport
Vi har forsøkt å unngå unødvendig kjøring. Kjører i en bil visst flere rørleggere skal på samme jobb.
Utslipp til luft og vann
Vi har ungått og la bilene stå på tomgang.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle tjenester. Dette gjøres gjennom:

- å tenke miljø og bærekraft som en naturlig og integrert del av virksomheten
- å tilfredstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
- å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
- å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer
- å ha en miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

De konkrete målene finner du under:
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 10%.
Flere produkter innenfor produktgruppen kontorrekvisita skal være miljømerket. Vi skal anbefale energisparende produkter som sparedusjer og vannbesparende sensorstyrte batterier.
Energi: Mål
122 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi skal være mer bevisst på å få ned energiforbruket.
Vi skal slå av lys etter oss etter arbeidstid. Og slå av lys og senke temperatur i rom som ikke er i bruk.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi vurderer elbiler.
Vi holder en forholdsvis ny bilpark.
Avfall: Mål og restavfall
73 kg
Avfall: Mål og kildesortering
10 %
Avfall: Tiltak
Vi skal kildesortere papp/papir, restavfall, matavfall, plastavfall, metall, glass, batterier og lyspærer.
Avfall etter utført arbeid skal leveres til grossist for videre sortering eller leveres på avfallstasjon.
Vi skal også samle opp gamle toner kassetter som returneres til leverandør av kontorrekvisita.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi skal ikke la biler stå på tomgang.

Minske antall flyreiser.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Teams skal erstatte fysiske møter mellom vårt kontor på Jessheim og kjedens hovedkontor i Stavanger.
I covid 19 året 2021 ble det ikke foretatt så mange reiser grunnet restriksjoner.
Det vil muligens bli en økning her i 2022, men vi vil uansett i fremtiden være mer bevisst på å velge teamsmøter fremfor flyreiser.