Moava AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Leverandør av hjemmesider til skoler og barnehager.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 11 nov., 2022
Utløper: 11 nov., 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

6% fra 2020

Kommentarer

9 ansatte.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

-17% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-17% fra 2020

Kommentarer

Hentet fra Agder Energi Nett

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-85% fra 2020

Kommentarer

El-bilen ble solgt 24.04.2021.
Den ble lite brukt da det meste gikk av møter gikk på nett.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-9% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-31% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi har veid søppel i de forskjellige kategorier etter en uke og ganget med 45 uker

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-65% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Energi
Bruker mindre strøm
Annet
Deltakelse i strandryddeaksjon vår og høst.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
å tilfredstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Foretrekker miljømerket materiell i alt innkjøp
Transport: Tiltak
Fortsette med flere webmøter framfor fysiske møter som fordrer reise.
Avfall: Mål og restavfall
50 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Større andel kildesortering
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke aktuelt