Höganäs Borgestad AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Totalleverandør av ildfaste produkter, høytemperatur isolasjonsprodukter og tjenester.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Murmester

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 28 feb., 2022
Utløper: 28 feb., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-8% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

23% fra 2020

Kommentarer

I rapporten for 2020 var Mosjøen tatt med, men det skal bare rapporteres for Skien da det foreløpig kun er Skien som er sertifisert.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-37% fra 2020

Kommentarer

I rapporten for 2020 var Mosjøen tatt med, men det skal bare rapporteres for Skien da det foreløpig kun er Skien som er sertifisert.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

42% fra 2020

Kommentarer

I rapporten for 2020 var Mosjøen tatt med, men det skal bare rapporteres for Skien da det foreløpig kun er Skien som er sertifisert.
Gass benyttes til herding av produkter produsert på verksted.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-57% fra 2020

Kommentarer

I rapporten for 2020 var kjøretøy og drivstoff fra personell ved Mosjøen tatt med, men det skal bare rapporteres for Skien da det foreløpig kun er Skien som er sertifisert.
I rapporten for 2020 var bare admin. personell (både fra Skien og Mosjøen) og salgspersonell inkludert i flyreiser. Fot 2021 er kun admin personell fra Skien og selgere med. Prosjektpersonell er tatt med, men ikke de som er knyttet til Mosjøen

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

2% fra 2020

Kommentarer

I rapporten for 2020 var Mosjøen tatt med, men det skal bare rapporteres for Skien da det foreløpig kun er Skien som er sertifisert.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-12% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Vårt CO2 utslipp i 2020 var på 260 tonn.
derav 63 % fra energi / produksjon og 34 % fra transport / reise

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ingen relevante tiltak gjennomført i 2021
Avfall og ombruk
Ingen relevante tiltak gjennomført i 2021
Energi
- Næringsparken har i 2021 byttet til led-lamper
Transport
- Transport av materialer samkjøres
- Har kjøpt inn en elbil og 2 hybrider som firmabiler
Utslipp til luft og vann
ingen
Annet
Ingen relevante tiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Overordnet mål om generell fokus og god HMS: 0 ulykker og 0 skader
1. Øke antall innmeldinger av alle typer hendelser i HSEQ-appen. Samt øke kvaliteten på rapportering og oppfølgingen av disse:
Avvik, Ulykke, Observasjon, Nestenulykker, Forbedring, Forebygging
2. Arrangere førstehjelpskurs med hjertestarter
3. Aktivitetsaksjoner 2022 – Bedriftsidretten / Sykle til jobben
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Kontorer: Bruke tosidig kopiering som standard
- Fortsette med fokus på å velge miljøvennlige produkter
- Se på muligheter for å bytte til mer miljøvennlige kjemikalier i verksted
Energi: Tiltak
- Informasjon og bevisstgjøring blant ansatte om å redusere temperatur eller skru av varmeovner og varmepumper utenom produksjon- og kontortid
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Benytte samkjøring i den grad det er mulig, både material og personell
- Innkjøp av nye firmabiler i 2022 blir fortrinnsvis el-biler. Der det ikke er hensiktsmessig med el-kjøretøy vektlegges kjøretøy som har lavt utslipp eller er hybrid
Avfall: Mål og restavfall
3500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
- Fortsette fokus på riktig sortering i alle avdelinger
Utslipp til luft og vann: Mål
ingen
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
ingen
Annet
Ingen andre planlagte tiltak