Eltavler AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler. Næringsgruppenr.27.120 . Produksjon, noe montering på byggeplass.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jun., 2022
Utløper: 01 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

19% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

15% fra 2020

Kommentarer

Det har vært stor økning i omsetning, og det har derfor blitt ansatt flere folk.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

12200% fra 2020

Kommentarer

Innkjøp av kopipapir og blokker i 2021 fra Lyreco. Flere ansatte. Tall fra 2020 er feil.

Energi

Energiforbruk

10% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

10% fra 2020

Kommentarer

82,11 kWh per m2

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Kommentarer

Prøver å kun kjøre når nødvendig. Har en del møter på Teams.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-11% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

9% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Avfall og ombruk
Kildesorterer og bruker pappkomprimator.
Energi
Skrur ned temperatur når det er varmt.
Transport
Leaser el-varebiler.
Utslipp til luft og vann
Unngår unødig kjøring.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Eltavler skal være et sikkert og trivelig sted å jobbe.
Energi: Tiltak
Være flinkere til å justere ned temperatur når det er varmere i været.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
7900 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bruke El-bil mest mulig
Avfall: Mål og restavfall
2300 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å kildesortere og bruke pappkontainer