VEF Entreprenør AS

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggentreprenør, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 mar., 2020
Utløper: 17 mar., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

3% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

24% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

24% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

3% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

107% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

71% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Av vår 17 hovedleverandører er hele 15 av de miljøsertifisert. Innkjøp av miljømerkede produkter for videresalg i 2021 ble 330 stk. målsetningen var på 250.
På materialbruken holder vi et godt fokus på å foreta korrekte bestillinger for å unngå unødvendig svinn.
Avfall og ombruk
Opprettholdt fokus blant våre ansatte. Kildesorteringsprosenten (mål 80% resultat 2021 ble 86,9%) blir fulgt opp hver måned og distribueres til alle våre ansatte 1 gang pr. mnd. I HMS-rapporten.
Energi
Når det gjelder energiforbruket har vi tatt de siste forbedringene på kontoret, med å bytte ut de siste av de gamle vinduene. Videre blir det fortløpende byttet til spare/leddpærer i administrasjonen, lager og i lyskilder på prosjektene.
Vi har også byttet ut gamle panelovner til nye med natt og helge synking i kantinen og vårt møterom i 2. etg.
Transport
Erstattet 5 gamle biler med nye.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for 2022:
Arbeidsnærvær 96,5%
H1 verdi 0
Kildesortering 80%
RUH 500stk.
Bestille/anskaffe el. Firmabil antall: 1
HMS-politikk
Vi vil arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø, og samtidig ta hensyn til det ytre miljø så langt det lar seg gjøre. HMS-målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet.
VEF Entreprenør ble i 2014 miljøfyrtårnbedrift. Denne sertifiseringen skal dokumentere at VEF ønsker å bidra til et bedre miljø og klima. Ved en slik sertifisering ønsker VEF å oppnå følgende:
 En høyere verdiskapning gjennom mindre miljøbelastning
 Oppfyllelse av lovpålagte krav
 Konkurransefordeler i anbudssammenheng

VEF skal overholde de lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet. Vi skal løpende tilpasse oss kundenes og samfunnets miljø- og sikkerhetsansvar, slik at vi stadig forbedrer oss. Alle ansatte har et felles ansvar for at vi ivaretar det ytre miljø. VEF arbeider kontinuerlig med å effektivisere ressursbruken, minimalisere avfall og unngå forurensende utslipp til omgivelsene.

Vår politikk er tilpasset vår organisasjon, drift og selskapsstruktur. Politikken blir jevnlig revidert av bedriftens ledelse og valgte representanter.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
På innkjøp vil vi kontakte våre 2 hovedleverandører, som ikke har et miljøsertifikat, om at vi ønsker at de skal ta en miljøsertifisering.
På materialbruken holder vi et godt fokus på å foreta korrekte bestillinger for å unngå unødvendig svinn.
Energi: Tiltak
Fortløpende utbytning til leddbelysning/sparepærer på kontor og på prosjekter.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,57 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bestille/kjøpe inn en El.bil.
Avfall: Mål og restavfall
90000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Opprettholde fokus blant våre ansatte. Kildesorteringsprosenten blir fulgt opp hver måned og distribueres til alle våre ansatte 1 gang pr. mnd. i HMS-rapporten.