Øwre-Johnsen AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Leverandør av utstyr og tjenester for drift og vedlikehold innen maritim og industriell virksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 18 nov., 2021
Utløper: 18 nov., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

7% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

6% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

36% fra 2020

Kommentarer

Økning grunnet produksjon av brosjyrer

Energi

Energiforbruk

5% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

5% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

102% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Gjenbruk der det er mulig.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ansatte involveres i miljø- og sikkerhetsarbeid, gjennom informasjon i fellesmøter.
Årlige vernerunder og brannøvelser. Vi har en null-visjon for skader/uhell relatert til daglig virke.
Alle henvendelser angående HMS behandles av verneombud/daglig leder med resultatrapport.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi velger leverandører med et miljøledelses system/miljøsertifikat (eks. Miljøfyrtårn, ISO
14001, EMAS eller Svanen).
Vi søker å velge kontorutstyr merket med Energy Star.
For øvrig velger vi gjenbruk av materialer og kontorutstyr der det et mulig (emballasje, kontormateriell, datamaskiner, mobiltelefoner).
Energi: Tiltak
Sensorstyrt og tidsbegrenset belysning i store deler av lokalene.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
14800 liter
Transport: Tiltak
Velge mest mulig miljøvennlig transport (egen og ekstern) der det er mulig.
Avfall: Mål og restavfall
450 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Gjenbruk, samt vedlikehold og oppgraderinger der det er mulig.