Horten havnevesen

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Horten havnevesen er en etat i Horten kommune. Havnevesenet har ansvar for drift og vedlikehold av infrastrukturen på Horten sin side på riksvegsambandet Horten-Moss (Bastø-ferga), Horten trafikkhavn (primært lasting/lossing stål), Åsgårdstrand småbåthavn, Sykehusbrygga gjestehavn og Horten gjestehavn. Vi forvalter også eiendom, lagringsområder, bygninger og by-rom samt Horten kommune sitt sjøområde,. Horten havnevesen ble miljøfyrtårnsertifisert første gang i 2010. Vi rapporterer inn kun administrasjonsbygget på energi. Rapportering av omsetning, avfall, maskinpark, handlingsplan/tiltak gjøres for hele bedriften.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Felleskriterier (2016), Havner

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 nov., 2019
Utløper: 15 nov., 2022

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

7% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-8% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-2% fra 2020

Energi

Energiforbruk

-20% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-20% fra 2020

Kommentarer

Vært mye hjemmekontor, noe som resulterer i lite strømforbruk pga. oppvarming, oppvaskmaskin, kaffe- og vannkoker, pc-bruk o.l.
Bastø Fosen har eget abonnement på landstrøm.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-38% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Horten havnevesen tar imot mye avfall for allmenheten. Det er kildesortering anlegg i Horten gjestehavn og Åsgårdstrand båthavn. Det er mange som ferdes i disse områdene og som bruker anlegget vårt.
Vi har miljøcontainer og restavfall til fartøyer i kommersiell drift på trafikkhavna.

Vannforbruk

Vannforbruk

156924920% fra 2020

Kommentar

Vi leverer vann til fartøyer i kommersiell skipsfart, ferger i fergesambandet Horten- Moss. leietagere samt gjestehavn og båthavn for lystfartøyer.
Vi har hatt oppgang i antall anløp, dvs. flere fartøyer legger til kai i Horten havn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

11% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Selge/kjøpe brukt.
Gjenbruk av materiell. Blant annet tatt vare på ståldragere fra bygg som ble revet. Skal nå brukes til å lage vaskehall i verkstedet vårt.
Avfall og ombruk
Kjøpt inn oppladbare batterier.
Ny godkjent avfallsplan ( Statsforvalteren).
Strandryddedag i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd og forsvaret.
Kjøpt inn tippcontainere på verksted noe som gjør avfallshåndtering og kildesortering enklere.
Energi
Foregått et stort arbeid på Trafikkhavna som innebærer å rive gammelt bygg, ny trafo, ryddet opp i strømannlegget, installert led belysning. Mer effektiv bruk av arealet og strømforbruk.
Revet to gamle bygg. Derav mindre strømforbruk.
Fortsetter arbeidet med å bytte ut til ledlys.
Transport
Tilbudt el-bil ladere til ansatte og leietagere i havneområdet.
Byttet inn to gamle arbeidsmaskiner til en ny miljøvennlig arbeidsmaskin.
Teamsmøter og webinarer noe som innebærer mindre reising.
Utslipp til luft og vann
Minske vannlekkasje til grunn ved å bytte vannrør i bakken.
Horten-Moss sambandet bygger om til flere elektriske ferger.
Lage vaskeplass for maskiner på egen grunn.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Arbeidet med å Integrere HMS systemet vårt i Horten Kommune sitt system.
Gjennomgå alle interne rutiner i Horten havn.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Skifte ut gamle el-bil ladere med digital forbrukstyring og betalingsløsning for ansatte og leietagere.
Nytt strømsystem på Bankløkka båthavn med digital forbrukstyring og betalingsløsning for båtplasseierene.
Energi: Tiltak
Fortsette arbeidet med å bytte til Ledlys.
Skifte ut gamle el-bil ladere med digital forbrukstyring og betalingsløsning for ansatte og leietagere.
Nytt strømsystem på Bankløkka båthavn med digital forbrukstyring og betalingsløsning for båtplasseierene.
Gjestehavnene har el båtladning pr. i dag. Ser på nye løsninger for hurtigladning. Horten havn er medlem av norsk El båtforening.
Transport: Tiltak
Etablere ny sykkelparkering på fergesambandet Horten - Moss.
Etablere ny sykkelparkering for ansatte og leietagere.
Utvide tilbudet om elbil ladning for leietagere.
Horten havn er medlem av Hydrogen-nettverket i Vestfold Telemark.
Avfall: Mål og restavfall
60000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Innkjøp av miljøcontainer/brannfarlig avfall verksted.
Innkjøp av ny miljøcontainer Trafikkhavn.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Etablere vaskehall i verkstedet vår.
Legge til rette for Asko med bygging av landinfrastruktur for deres nye El fergesamband Horten- Moss.
Etablere septiktømmeanlegg i Bankløkka båthavn.