Fokus Rådgivning AS

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 nov., 2022
Utløper: 07 nov., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

27% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

4% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-12% fra 2020

Kommentarer

Stadig flere jobber tilnærmet papirløst. Unntaket er en avdeling som er avhengig av en del print pga tegningsproduksjon og kontroll.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

80% fra 2020

Kommentarer

Lokalen har også fjernvarme. Vi får kun tall for hele bygning og fordelt prosentvis per kvm - totalt 7281 kWh for våre lokaler i 2021 (totalt hele bygget estimert til 280042 som er høyere enn 2020).

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Drivstofforbruket styres vanligvis av hvor vi har prosjekter. Vi ser at antall kilometer, både med drivstofforbruk og med el-bil, økte også i 2021. Det har vært økt bruk av private biler da selskapet ønsker at ansatte skal unngå å ta kollektivt (pga Covid-19), i tillegg har selskapet noen prosjekter i områder utenfor Stor-Oslo, Kikut og Magnor hvor det ikke er effektivt og/ eller mulig å benytte kollektivt.
Selskapet har også i 2021 hatt en felles-samling hvor det ble benyttet privatbiler som fremkomstmidler, samkjøring ble gjennomført kohort/prosjekt-vis.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-5% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-57% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi har felles avfallsrom med vår bygning og nabobygning. Tilhørende avfallsrommet er blant annet kantinedrift (som vi ikke er del av) og matvarebutikk
Avfallsmengder er derfor estimert på bakgrunn av fellestall, forbruk og innkjøp.
Også i 2021 har vi økt antall ansatte og de innkjøp tilknyttet oppstartsprosessen blir det dessverre avfall av ifht transportemballasje skjermer og annet datautstyr.
Det er lavere matavfall delvis pga høy andel hjemmekontor i 2021
Dessverre høyere avfallstall på papp og datautstyr da det har blitt investert i en del nytt utstyr til hjemmekontor og prosjektkontor.
Det er også en usikker/ skjult prosentdel her med tanke på smittevernutstyr: Ansiktsmasker og engangstester.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

195% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Prosjekter med spesielt miljøfokus:
Prosjekt i sluttfase: https://www.theplus.no/
Prosjekt under arbeid: https://osloareal.no/utviklingsprosjekter/chr-krohgs-gate-2/
Innkjøp
Vi har fokus på å velge miljøvennlig og vurdere behov før innkjøp ref innkjøpsveileder.
Avfall og ombruk
Vi kildesorterer og gjenbruker emballasje.
Energi
Lokalene har led-lys med bevegelsessensorer, samt nattsenking.
Oppvarmingen styres sentralt, men justeres ihht sesong.
Transport
Våre ansatte benytter egentlig kollektivtransport til møter og befaringer, men korona-året har gjort at alle benytter egen bil pga smittefare.
Imidlertid har vi utstrakt bruk av hjemmekontor med digitale møter, men enkelte ansatte har hoved-arbeidsoppgavene på byggeplass og må derfor kjøre til og fra disse.
Mange ansatte har hybrid eller el-biler.
Flyreiser i 2021 er knyttet til oppdrag.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Det er overordnet målsetning for Fokus Rådgivning AS å ha et trivelig, godt og sikkert arbeidsmiljø.
Vi skal ta vare på virksomhetens lokaler og materiell, samt forhindre belastninger på ytre miljø.
I 2021 startet vi arbeidet med Bærekraft og hadde blant annet en intern workshop hvor rettet fokus mot bransjens skyggesider og hvordan bedriften kan arbeide med bærekraft på ulike plan.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det forventes ingen endringer i innkjøp- /forbruksmønsteret.
Energi: Tiltak
Vi har energieffektive lokaler og alt av oppvarming styres sentralt av utleier.
Transport: Tiltak
Vi forventer at vi kommer til å få tilsvarende antall kjørte km i 2022 som i 2021.
Avfall: Mål og restavfall
90 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Vi fortsetter fokuset på lavt innkjøp, minimal bruk av emballering og stor grad av kildesortering.