Canes AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Import av varer for videresalg til rørlegger og byggebransjen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 okt., 2021
Utløper: 31 okt., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

17% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

33% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

3% fra 2020

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Energi

Energiforbruk

31% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Basert på mottatt energiattest i forbindelse med flytting til nytt hovedkontor m/lager.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

58% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-2% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-95% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Statistikk levert av Ragn-Sells AS.
Sorteringsgrad: 81,58%https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/138379

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-33% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Kartlagt vesentlige leverandører og sendt ut følgebrev med hensyn til deres miljøpåvirkning.
Avfall og ombruk
Avfallsordning gjennomgått og endret i forbindelse med flytting av hovedkontor og lager. Tilgjengelig statistikk kan innhentes fra Ragn-Sells.
Energi
Bedre isolasjon, ventilasjon og oppvarming i nytt lokalet.
Transport
Alle nyansatte som får tilbud om bruk av firmabil blir kjøpt som el-bil.
Utslipp til luft og vann
I/A
Annet
I/A

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi har oppdatert vår miljøpolicy som alle ansatte er informert om og kjenner til.
Viser til årlige klima- og miljørapporter når det gjelder mål og resultater.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har som mål å redusere miljøbelastning ved alle produkter som kjøpes inn til videresalg, videre vil vi jobbe tett med våre kunder og leverandører for å identifisere måter å redusere mulige kilder til forurensning.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi har ikke egne biler for transport (tredjepart).
Alle nyansatte som får tilbud om firmabil blir kjøpt som el-bil.
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Utslipp til luft og vann: Mål
I/A
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
I/A
Annet
Grunnet stor vekst vil vi kartlegge samt vurdere andre måter å drive virksomheten på.
Vi vil blant annet implementere Lean hvor formålet er å skape flyt-effektivitet i prosessene ved å identifisere og eliminere unødvendig arbeid som ikke skaper verdi men sløsing. Dette vil gjøre oss i stand til å effektivt gjøre mer verdifullt arbeid for våre kunder. I tillegg vil arbeidet bidra til et godt arbeidsmiljø hvor hensikten er å involvere alle ansatte i implementeringen, dette vil føre til økt engasjement som stadig etterstreber kontinuerlig utvikling.