Container Consult AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Container Consult AS har vært i kontinuerlig drift siden etableringen i 1975. I 1990 ble firmaet omdannet til aksjeselskap med Norun M. Melseth som eneaksjonær. I 2015 kunne bedriften feire 40 år i bransjen ! I 2016 kjøpte Cathrin M. Hansen og Odd Arve Hansen samtlige aksjer i selskapet. Firmaet kjøpte i 1994 en egen eiendom i Breivika Industrivei 3. Sommeren 2006 flyttet vi hele virksomheten til ny eiendom og nye lokaler i Vestre Bingsa Industrivei 8, Olsvika. Firmaet har hatt en jevn og god utvikling, både økonomisk, teknisk og markedsmessig - og fremstår i dag som et velrenommert firma. Vi har mange faste og trofaste kunder som vi har et veldig nært og godt samarbeid med. Gjennom et langt og godt samarbeid har vi funnet optimale løsninger tilpasset den enkelte kunde.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 10 des., 2021
Utløper: 10 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-3% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-13% fra 2020

Energi

Energiforbruk

-3% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-3% fra 2020

Kommentarer

Data innhentet fra Wattn

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

7% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-37% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Mye farlig avfall som følge av utskiftning av noen batterier i kjøretøy.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Fortsetter å handle miljømerkede produkter.
Handler lokalt når mulig.
Fokus på å handle bærekraftig er høyt.
Avfall og ombruk
Større fokus på sortering av avfall.
Har også hatt fokus på gjenbruk, og salg av utstyr som normalt ville blitt kastet.
Vi har egne containere til metall, papp/papir, treverk og restavfall.
Energi
Vi har fokus på energibruk, og når vi kjøper maskiner og utstyr sammenligner vi
strømforbruk i forhold til ytelse. Vi bytter ut gløde/halogenlamper fortløpende med
LED lys.
Transport
Vi har fokus på å redusere drivstofforbruk, og bytter ut kjøretøyer til siste teknologi når
dette er mulig. Vi legger opp kjøreruter for optimal utnyttelse av materiell og sjåfører.
Slik reduserer vi antall kjørte km.
Utslipp til luft og vann
Vi har ikke utslipp til luft annet enn kjøretøyene. Se forrige punkt.
Ikke utslipp til vann.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar,
vårt omdømme og vår troverdighet.
Vi skal være en bedrift som tilbyr miljøvennlige løsninger i alle våre oppdrag.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Har bestilt utstyr som gjør at vi kan reparere ting som normalt ville blitt byttet ut eller evt. blitt reparert av bedrifter som ikke er miljøfyrtårn.
Vil fortsette å handle kvalitet fremfor kvantitet, slik at utstyr vi har holder lenger.
Viktig for oss å bruke miljøvennlige alternativer, og forsøker i den grad det er mulig å handle med miljøsertifiserte leverandører.
Energi: Tiltak
Bedt huseier om å vurdere installasjon av sensorer på belysning.
Kompressor skrues av når det ikke er behov for bruk.
Bytte vaskemaskin og tørketrommel til mer energivennlige alternativer.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
4,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Nye kjøretøyer har siste teknologi.
Sjåfører blir jevnlig informert om forbruk på "sine" biler gjennom oppslag i fellesområde.
Økt bruk av el-bil der dette er formålstjenlig.
Avfall: Mål og restavfall
600 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å utvikle gode løsninger for å sortere avfallet vårt bedre.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen tiltak, da vi ikke har utslipp til vann utover normalt.
Har oljeutskiller tilknyttet vaskeplass, og bruker miljøsertifiserte vaskeprodukter der dette er mulig og hensiktsmessig.