SafeNor AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Safenor AS er et norskeid selskap som leverer utstyr og tjenester til dykking, brannvesen, forsvaret, olje- og gassindustrien og industrien generelt. Kjerneproduktene er dykkerutstyr til sport- og arbeidsdykking, kjemikalieverndrakter, saneringstelt, oppblåsbare telt, lykter til industri (inkl. EX-godkjente lykter), vanntette kasser/kofferter og brannvernmateriell. Vi har lager og kontor på Varnesveien 34 i Horten og det er all vår virksomhet med utgangspunkt i denne adressen som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 10 apr., 2022
Utløper: 10 apr., 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

36% fra 2020

Energi

Energiforbruk

7% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-40% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-14% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

36% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
-Har gjennomgått og vurdert aktuelle miljøtips for innkjøp.
Avfall og ombruk
-Har gjennomgått og vurdert aktuelle tiltak i miljøtips for avfall.
Energi
-Har gjennomgått og vurdert aktuelle tiltak i miljøtips for energi.
Transport
-Har gjennomgått og vurdert aktuelle tiltak i miljøtips for transport.
Utslipp til luft og vann
Ingen relevante tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
SafeNor AS skal være en ettertraktet arbeidsplass som bidrar til et trivelig og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, - uansett om arbeidsplassen er på kontoret, på veien, eller på lageret.
Det ytre miljøet skal spares gjennom fokus på miljøeffektive løsninger, nøkternt energiforbruk, miljøeffektiv transport/reiser, miljøvennlige produkter og avfallsreduserende tiltak.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Avfall: Mål og restavfall
1500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Fokus på best mulig kildesortering, minst i tråd med nåværende kildesorteringsinstruks.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen planlagte tiltak utover å unngå unødig tomgangskjøring.