Rogaland A-senter as

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Rogaland A-senter eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland og arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF innen Tverrfaglig Spesialisert Behandling for rusavhengige. Den kliniske virksomheten består av vurderingsenhet for pasientrettigheter, poliklinisk/ambulante tjenester, døgnbehandling, avdeling for gravide og småbarnsfamilier og avrusning inkludert akuttilbud. Rogaland A-senter har et spennende fagmiljø med over 120 ansatte.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Sykehjem

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 02 jul., 2021
Utløper: 02 jul., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

2% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall barnehagebarn

Antall plasser

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-66% fra 2020

Kommentarer

Vi kjøpte en stor mengde i 2020, derfor blir tallet mindre i 2021.

Energi

Energiforbruk

2% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

2% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

21% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-2% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Vannforbruk

Vannforbruk

4% fra 2020

Kommentar

I år er det også med tall for nytt Poliklinikkbygg. Ekstra renholdstiltak i forbindelse med pandemien, slår nok ut på tallene her.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

9% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Resirkulert møbler i kantine.
Avfall og ombruk
Matsvinn-prosjekt i kantine. Fokus på beregning av matmengde ved tillaging/innkjøp.
( Kom litt over målet om 27000 kg restavfall)
Klarte vi målet om minst 20% kildesortering?
Energi
Byttet ut varmeovner med varmepumpe i felles oppholdsrom.
Transport
Mer bruk av digitale møter.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
HMS Mål 2022:
- Intern HMS opplæring for ledere
- Utarbeide ny plan risikokartlegging
- Vernerunder
- Mer vekt på temaet medvirkning
- Medarbeidertilfredshetsundersøkelse høsten 2021
- HMS dag for alle ansatte i klinikk med brannøvelse med evakuering
- Prosedyredag i oktober
- Kompetanseplaner
- Forebygge sykefravær, ned til 7%
- Kildesortering 20%
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bytte ut lyskilder med LED-lys.
Energi: Tiltak
Vurdere flere varmepumper. Lyskilder med LED-lys.
Avfall: Mål og restavfall
26000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
20 %
Avfall: Tiltak
Gi bort møbler som vi ikke har bruk for, i stedet for å kaste dem.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke aktuelt