Kruse Larsen AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Kruse Larsen leverer strategisk rådgivning basert på ærlighet, innsikt og erfaring. Vi hjelper selskaper, organisasjoner og ledere med å bli hørt, sett og forstått. Teamet vårt har lang erfaring fra Stortinget, regjeringen, næringslivet og mediebransjen. De har drevet frem lover, reformer og omstillingsprosesser og har vært på innsiden av suksesser, kriser og skandaler.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 jan., 2020
Utløper: 07 jan., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

27% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

20% fra 2020

Kommentarer

Antall årsverk er regnet ut fra antall registrerte timer i Visma.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Vi har fokus på å redusere antall utskrifter.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

11% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

490% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-20% fra 2020

Kommentarer

Regner en halv søppeldunk per uke i 45 uker ila året.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

88% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Velger bevisst miljøfyrtårn-godkjente leverandører, miljømerkede varer og kortreiste produkter.
Fokus på norskprodusert lokalmat. Vi har også fokus på matsvinn, vi spiser rester etter forrige dagens lunsj og ansatte får ta med mat som går ut på dato, hjem.


Avfall og ombruk
Både innført kildesorteringssystem og panteordning på både kontorlandskapene og kantinen fungerer veldig bra.
Venter fortsatt på avklaring fra huseier om å gå over til avfallsleverandør som kildesorterer restavfall etter henting.
Energi
Vi skal redusere energibruket med 10%
Tiltak: Bytte ut lysarmaturene til LED belysning med bevegelsessensorer.
Tiltak: Redusere varmen i bygget på kveld/nattestid.

Her er vi på god vei med utskiftning. Vi har gått til innkjøp av tidsinnstilte ovner nå, som vil ha en effekt på 2022 oppvarming.
Transport
Vi skal redusere antallet flyreiser.
Tiltak: Kruse Larsen skal i større grad bruke teams som erstatning for møter der det er mulig. Vi skal fortsette trenden etter covid.
Tiltak: Kruse Larsen skal benytte seg av togreiser der det er hensiktsmessig.
Utslipp til luft og vann
Vi skal redusere bruken av fossile fremkomstmidler.
Tiltak: Kruse Larsen sine ansatte skal benytte seg av kollektivtransport/sykkel/el-sparkesykkel/gange der det er hensiktsmessig. Ferdsel i bysentrum skal hvis mulig gjennomføres utslippsfritt.
Kruse Larsen skal redusere taxibruken sin med 10% i 2022 målt oppimot normalt driftsår som var i 2019.
Annet
Vi skal øke antall miljømerkede produkter med 5% .
Flere produkter innenfor produktgruppen kontorrekvisita skal være miljømerket.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Kruse Larsen har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom:

• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Kruse Larsen.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer
• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Kruse Larsen.

1. Vi skal holde sykefraværet like lavt som det er i dag; på 1%
Tiltak: Kruse Larsen skal sørge for at det tilrettelegges for at hver enkelt ansatt skal få tilstrekkelig med opplæring og ha best mulig forutsetninger for et lavt sykefravær.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Formålet med innkjøpsrutinen er å redusere virksomheters miljøbelastning. Miljøvennlige innkjøp gir betydelig positiv miljøpåvirkning, og henger nøye sammne med miljøaspekter som forbruk, avfall og klimautslipp.
Rutinen skal benyttes ved alle innkjøp
Rutinen tilpasses virksomheten
Rutinen integreres i virksomhetens øvrige innkjøpsrutiner /-regler

Forut for innkjøp og forespørsler skal:
Det gjøres en behovsvurdering er innkjøpet nødvendig?
Er dette et ”riktig produkt” eller finnes det bedre alternativer?

Leverandørens miljøprofil vurderes
Etterspør et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS.
Leverandører skal oppfordres til å ikke bruke for mye emballasje.
Velge miljøvennlige tjeneste- og jobbreiser, med prioritet til buss og tog.

Tredjeparts miljømerkede produkter skal foretrekkes når krav til kvalitet, leveringstider og kostnader også kan tilfredsstilles, se oversikt over miljømerkede produkter nedenfor.
Følgende produkter kjøpes ikke:
Produkter laget av tropisk tømmer
Produkter som inneholder tilsatt mikroplast se http://www.regnskog.no/no/bevisst-forbruker/palmeoljeguide (eventuelt etterspør sertifisert palmeolje)
produkter som inneholder farlige kjemikalier som står oppført på myndighetenes prioriteringsliste (REACH). Se http://www.erdetfarlig.no/no/farlige-stoffer/
Ved matservering begrenser vi kjøttforbruket ved å tilby gode vegetariske alternativer og ved å bevisst å velge retter uten eller med lite kjøtt. Ved kjøp av mat og kantinetjenester stiller vi krav til matsvinn.
Produkter uten faremerking foretrekkes, se symboler nedenfor.
Når det ikke finnes miljømerkede produkter, søker vi etter substitutter (substitusjonsplikten Produktkontroll-loven § 3 a).
God kvalitet, lang levetid og gjenbruksmuligheter skal alltid vektlegges.
Maskiner og utstyr med lavest mulig miljøbelastning skal foretrekkes, for eksempel lavt støynivå, høy energieffektivitet og lavt vannforbruk.
Virksomheten skal ved anskaffelse av egne/leide personbiler i tjeneste (bilgruppe M1), bytte til null- eller lavutslippskjøretøy. Helst elektrisk eller- hydrogen, deretter biodrivstoff eller hybridbil med lavest mulig utslipp av CO2 og NOx. Verktøyet Nybilvelger (http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Nybilvelger ) kan benyttes.
velges kjøretøy som presterer blant de med lavest utslipp av CO2 og NOx. Verktøyet www.nybilvelger.no kan benyttes.
Piggfrie dekk og elektrisk motorvarmer skal foretrekkes.
Energi: Tiltak
Energi: Det vil være vanskelig å gi et estimat på energi. Dette på grunn av at vi ikke har hatt normale kontortider i 2020 og 2021. Året 2022 vil være første året med tilnærmet normal kontordrift.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi bytter ut vår siste fossile tjenestebil med en elbil i 2022
Avfall: Mål og restavfall
2500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Vi har som mål å få gårdeier til å bytte leverandør på avfallshåndteringen. Dette vil gjøre det enklere å kildesortere slik vi ønsker.
Igjen: Det blir vanskelig å estimere antall kg avfall fra kontoret, da 2022 blir første normale driftår på en stund.