Den norske Revisorforening / DnR Kompetanse AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

DnR er en medlemsorganisasjon. Det er en kontorvirksomhet som også arrangerer mange kurs og konferanser og utgir egne tidsskrifter.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Grønne konferanser

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 28 apr., 2020
Utløper: 28 apr., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

12% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-4% fra 2020

Kommentarer

14 kvinner og 10 menn pr 31.12.
Kun en konferanse som ble gjennomført digitalt, derfor ingen grønne konferanser.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-1% fra 2020

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Andel innkjøpsvolum fra vesentlige, miljøsertifiserte leverandører i forhold til total innkjøpsvolum fra vesentlige vesentlige leverandører (over 250\') = 58,9 %.
Forutsetninger papir:
Kopipapir og konvolutter, tatt hensyn til IB og UB.
5,21 kg pr årsverk, nøyaktig samme resultat som for 2020, men totalt 2 kg mindre. Lavt forbruk som skyldes mye hjemmekontor. Mål under 200 kg.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

17% fra 2020

Kommentarer

Gjennomsnitt på 213 kWh pr kvadratmeter. Et noe lavere forbruk enn målsetting på 250 kWh. Hovedårsaken er hjemmekontor og redusert ventilasjon i flere uker. Forbruket styres kun på areal og ikke reelt forbruk pr leietaker. Gården er energiklasse "god D".

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-25% fra 2020

Kommentarer

Egne biler: Den ene er hybrid/bensin som ble solgt 30.6. Ikke anskaffet ny. Vinterdekk, parkert ute på natt, inne dagtid. Den andre er el-bil. Vinterdekk, parkert i garasje.
Tjenestereiser km er basert på hva vi har betalt ut av kilometergodtgjørelse.
Flyreiser: Kun flyreiser bestilt via vårt reisebyrå som oppgir Co2.
Da vi har minimalt med frakt, velger vi å ikke rapportere frakt.
Ansattes reise til og fra skal vi vurdere å rapportere fra neste år.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-7% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-36% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Målsetting om sorteringsgrad på 90 %, oppnådde 78,1 %. Her kan vi bli bedre, og vi må finne måter å redusere restavfallet ytterligere.
Mål om papiravfall på under 850 kg som vi klarte med god margin. Kan også delvis skyldes hjemmekontor i 34 uker i år.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-8% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Det har ikke vært et normalår i 2021 pga. korona-pandemien. Vi har vært på kontoret i 124 arbeidsdager - hvorav flere med mindre bemanning. Det har også vært svært redusert reisevirksomhet.
Vår nye hverdag blir nok færre til stede på kontoret og færre reiser.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Fortsatt arbeider vi med bevisstgjøring ved innkjøp, valg av leverandører og minimere forbruket.
Målsetting for papirforbruket var under 200 kg, vi endte på 124. Mulig mange uker med hjemmekontor kan ta æren for det.
Fortsatt fokus på å redusere både papirforbruket og annet forbruk.
Avfall og ombruk
Målsetting om sorteringsgrad på 90 %, oppnådde kun 78,1 %.
Mye restavfall - her kan vi bli bedre!
Energi
Vi har stadig fokus på energisparing, men det meste styres av gårdeier. Vi prøver å slukke lys når vi ikke er til stede, ikke ha det for varmt på vinteren og for kaldt på sommeren.
Oppnådd målsetting om gjennomsnitt forbruk pr kvadratmeter på under 250 kWh. Virkelig forbruk 212,7 kWh. Årsaken er i stor grad mye hjemmekontor med redusert ventilasjon.
Transport
Oppnådd målsetting om mindre enn 3000 liter drivstoff. Dette skyldes i stor grad at en av våre biler ble solgt halvveis i året.
Kun 4,78 tonn CO2-utslipp fra flyreiser, skyldes delvis pandemien og delvis endring i kurstyper og møtevirksomhet.
Utslipp til luft og vann
Benytter kun miljømerket såpe og oppvaskmiddel.
Kun en el-bil.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Hovedmål
Revisorforeningen skal være en god arbeidsplass med høy trivsel. Arbeidsmiljøet skal være slik at de ansattes helse fremmes og helseskader og ulykker forebygges.

Revisorforeningens hovedmål for miljø:
Revisorforeningen er en kjent og velrenommert aktør innen revisjonsbransjen og skal bidra til bevisstgjøring av private og offentlige virksomheter for en bærekraftig og miljøriktig utvikling. Dette skal oppnås gjennom egen praksis og markedsføring av vårt miljøengasjement.

Delmål:
Revisorforeningen skal ha:
• Gode rutiner for å ivareta den enkeltes sikkerhet
• Rutiner for kartlegging av eget arbeidsmiljø
• Jevnlige medarbeidersamtaler
• Gode muligheter for de ansatte til å utvikle seg faglig og personlig
• Arbeidsavtale og stillingsbeskrivelse for alle ansatte
• Gode rutiner for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i interne beslutningsprosesser
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsatt bevisstgjøring ved valg av produkter, velge miljømerkede produkter.
Fortsatt bevisstgjøring ved valg av nye leverandører, velge leverandører som er miljøsertifiserte.
Kontakte noen av de viktigste leverandørene og oppfordre til miljøsertifisering.
Fortsatt fokus på å minimerer papirforbruk og annet.
Energi: Tiltak
Slå av lyset hvor ingen oppholder seg, ikke bruke "overtidsstyring", kjøpe miljøvennlige pc-er og skjermer.
Skru ned temperaturen på kontoret når man skal ha hjemmekontor en dag.
Vanskelig å påvirke da det meste bestemmes ut fra gårdeier.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
250 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Kun elektrisk bil i egen bilpark.
Mål om kun 250 liter drivstoff totalt på utbetalt kilometergodtgjørelse til biler som ikke er el eller hydrogen.
Vurdere nødvendigheten ved hver reise og være miljøbevisste i valg av transport.
Fortsette trend med digitale møter og flere eKurs og webinarer.
Avfall: Mål og restavfall
200 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Fortsatt bevisstgjøring på kildesortering.
Fjerne søppelbøtter på kontoret og kjøpe inn asjetter for å kunne bruke i stedet for papptallerkener.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Alle rengjøringsmidler som benyttes i våre lokaler skal være miljømerket og vi skal benytte økologiske produkter der vi kan.
Vi skal også holde flyreiser på et minimum og ikke arrangere alt for mange fysiske kurs.
Annet
Gjennomføre førstehjelpskurs med demo hjertestarter.
Ønske om å inkludere miljøinformasjon i årsrapporten.