Stiftelsen Miljøfyrtårn - Kristiansand

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhets miljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU og dermed sidestilt med EMAS og ISO14001 i Europa. Vi er totalt 25 ansatte og har avdelinger i Kristiansand og Oslo. Våre kjerneaktiviteter er utvikling av sertifiseringskriterier for et bredt spekter av bransjer, digitale løsninger for å dokumentere krav og tiltak i henhold til gitte sertifiseringskriterier – inkludert klima- og miljørapportering, opplæring av konsulenter og sertifisører samt utvikling og gjennomføring av webinarer, kurs og konferanser. Miljøaspektene knyttet til kurs og konferanser i Miljøfyrtårns lokaler i Kristiansand, dekkes inn av kriteriesettet «Grønne konferanser».

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 des., 2019
Utløper: 09 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

7% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-2% fra 2020

Prosent grønne konferanser

Prosent grønne konferanser ut av totalt antall avholdte konferanser per år

Kommentarer

Vi har flyttet fra Grønt senter og arrangerer ikke lenger konferanser. Omsetning for hele Stiftelsen Miljøfyrtårn legges inn på Klima- og miljørapporten i Kristiansand. Sammen med Oslokontoret er vi 26.6 årsverk.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

-70% fra 2020

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

18 leverandører ikke miljøsertifisert (2 færre enn 2020). Schibsted er leverandør med høyest rangering (årlig beløp) uten miljøsertifisering. Dette er en leverandør det er vanskelig å bytte ut. Tieto Evry som er den største leverandøren med nesten halvparten av total innkjøp for 2021 er ISO 14001-sertifisert. Mange av leverandørene gjelder for både Kristiansand og Oslokontoret, med unntak av leiekostnader for kontorlokalene.

Innkjøp fra vesentlige leverandører utgjør ca 27.5 millioner av totalt 28.8 millioner. Alle topp 40 leverandører er vesentlige og har kritiske aktiviteter/betydning for Miljøfyrtårn

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

14% fra 2020

Kommentarer

Nye lokaler fra desember 2020. Vi har ingen erfaring med strømforbruk i disse lokalene, men varmekildene i hele lokalet er panelovner. Det er LED-belysning i alle rom.
Det er et gammelt bygg som er dårlig isolert. Vi samarbeider med en energirådgiver for å ivareta et godt inneklima med god temperatur og lave oppvarmingskostnader. Vi så likevel rekordhøy strømpris i desember 2021 og ytterligere tiltak bør vurderes.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Tjenestereiser med taxi

Klimagassutslipp fra flyreiser

-32% fra 2020

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Tall for ansattes reiser til og fra jobb er hentet med spørreundersøkelse og bruk av tilhørende verktøy.
Lavt antall tjenestereiser skyldes koronastengte kontor og generelt lite reisevirksomhet i 2021. Helt/delvis stengte kontor vinter og vår, noe arbeid på kontor høsten. Dette påvirker både tjenestereiser og ansattes reiser til og fra jobb.
Denne rapporten gjelder kun ansatte på Kristiansandkontoret.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

10% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Nye lokaler (flyttet inn i desember 2020) som leietakere. Stor nedgang i avfall siden vi ikke lenger er på Grønt senter (inkludert konferanser) og på grunn av pandemi. Hjemmekontor store deler av året, så veieuker er gjennomført med ca. 1/3 av ansatte på jobb, og så er utregningen gjort basert på perioder vi hadde anledning til å være på kontor. Oppsummert var det få på kontoret vinter og noen få vår til tidlig høst (minus sommerferie). Videre nesten fulltallig i ca. 10 uker høsten 2021.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-38% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innlevering av teknisk utstyr til trygg leverandør.
Egen rutine for innkjøp (fra 2019).
Ved innkjøp av kontormateriell bruker vi miljøsertifisert leverandør Staples, og deres egen miljøkatalog.
Innkjøp av akustikkdempende gardiner i resirkulert materiale.
Teambuilding og julebord hos Miljøfyrtårnsertifiserte leverandører (teambuilding på Boen gård og mat levert av Tilstede mat og mer)
Julegave til ansatte var hjemmestrikkede ullvotter (lokalt fra Agder)
Ved opplæring av nyansatte informerer vi om våre miljørutiner.
Avfall og ombruk
Ny avfallsinstruks informert om til ansatte og hengt opp på kjøkken. Avfall kastes av renholdspersonalet i felles avfallsrom og vi har nå begynt å veie eget avfall. Nye avfallsbøtter kjøpt inn for å gjøre sorteringen enklere.
Energi
Nye lokaler med panelovner som varmekilde. Gammelt og trekkfullt bygg og det innebærer høyt strømforbruk i kjølige perioder. Har vært i kontakt med energirådgiver via byggforvalter for å vurdere tiltak.
LED-pærer i lyskildene. Ny strømleverandør er Entelios (ISO-14001).
Transport
Deltok i kampanjene "jeg kjører grønt" og "sykle til jobben".
Har fremdeles sykkelservice (inntil 2 x 600 kr per ansatt) som egen ordning.
Vi hadde satt oss mål om å påvirke våre leverandører til å bruke minst mulig transport og møte mer digitalt i møter. Dette løste Covid for oss:)
Annet
Kommentarer til virksomhetsspesifikke sjekkpunkter:
-Ingen kriteriesett ble revidert som helhet, men en temarevisjon berørte 10 bransjekriteriesett. Ellers har miljøfaglig utvikling konsentrert seg om revisjon av felleskriteriene som lanseres i 2022. Nye indikatorer og mulighet for egendefinerte indikatorer forbedrer også rapporteringsmuligheten for alle bransjer.
-Kunders opplevde miljøeffekt: 7,5 (i indikatormatrisen heter indikatoren opplevd miljøforbedring)
-Oppnådde førstegangssertifiseringer: 1 308 (opp 2,8 % fra 2020)
- Utvikling totalt antall sertifiserte ved årsslutt 2021: 8 204, 2020: 7339, 2019:

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Overordnet for HMS:
Helse: Gode arbeidsforhold med tilpassede arbeidsstasjoner og godt arbeidsklima. Disse skal sikres gjennom årlige arbeidsmiljøundersøkelser og besøk av bedriftshelsetjenesten.

Miljø: Minimalt eksternt klimaavtrykk, mest mulig bruk av offentlig transport, og tilstrebe minst mulig avfall og høy sorteringsgrad av det avfallet som vi har. I tillegg skal vi gjøre gode analyser på hvor vi har størst miljøpåvirkning (inkludert indirekte). Målene bør være basert på kontinuerlig forbedring og vise progresjon innen hvert felt. De spesifikke målene skal stå i den årlige klima og miljørapporten (mål for kommende år). Den største påvirkningen Miljøfyrtårn har er vårt sertifiseringsverktøy. Vi jobber kontinuerlig for at vårt sertifiseringsverktøy bidrar til reell miljøeffekt.

Sikkerhet: Tilstrebe null skader og gode sikkerhetsrutiner (som brannøvelser).

Stiftelsen Miljøfyrtårn holder til i Oslo og i Kristiansand og er en viktig samarbeidspartner innen miljø og klima for næringslivet og ideelle organisasjoner. Vår miljøpolicy og overordnet målsetting for helse, miljø og sikkerhet påvirker derfor andre.  Vi oppfordrer våre ansatte til bruk av offentlig transport, vi har gode rutiner for avfallshåndtering og gode sikkerhetsrutiner på begge kontor.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vurdere egen innkjøpsansvarlig (per i dag er alle som foretar innkjøp selv ansvarlig for å følge innkjøpsrutinen).
Oppdatere innkjøpsrutine etter ny mal, og sende den ut til alle ansatte.
Energi: Tiltak
Undersøke om det finnes smartere løsninger for varmestyring på kontoret.
Dialog med energirådgiver som skal hjelpe med å effektivisere strømforbruket.
IT-applikasjonene til Miljøfyrtårn legges opp i Microsoft Azure. Dette vil redusere energibruken på IT-serverparken hos våre leverandører. Dette arbeidet startet i 2020 og ferdigstilles helt ila 2022/2023. (https://azure.microsoft.com/en-in/global-infrastructure/sustainability/#overview)
Transport: Tiltak
Fortsette med digitale eksterne møter for å redusere behovet for transport.
Allerede fått flere plasser for sykkelparkering i garasjen.
Ønske: ordning for å vaske sykler i garasjen.
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Må få bedre rutiner på avfallsmåling i nye lokaler. På grunn av hjemmekontor store deler av året er det ikke vært stabilt nok målt. Derfor er det heller ikke lagt inn mål for restavfall. Mål for sorteringsgrad er satt opp siden det er uavhengig av nye lokaler. Et mål på 70% kildesorteringsgrad er ambisiøst nok for en kontorbedrift som har relativt lite avfall av alle fraksjoner. Restavfallet vil naturlig nok utgjøre en viss prosentandel, selv om vi jobber for å sortere det vi kan.
Følge opp renholdspersonellet som er ansvarlig for avfallstømming.
Trivselsansvarlig får overordnet ansvar for å følge med på matavfallet, og tømme ved behov.
Annet
Stadig forbedring av produktet vårt er vår største mulighet til å påvirke miljøet. Miljøfyrtårns hovedmål er å redusere virksomheters miljøbelastning. I 2022 lanseres mange forbedringer i produktet som vil bidra til vårt hovedmål. Nye felleskriterier lanseres, det jobbes med nye bransjekriterier til næringsmiddel og bygg/anlegg for forhåpentligvis lanseres i løpet av året. I tillegg forbedres digitale verktøy som kan bidra til en vesentlig bedre styring av klima- og miljøinnsatsen til sertifiserte virksomheter, herunder styringsverktøy for tiltak, for mål og for statistikk. Det pågår også samtaler med politiske myndigheter og embetsverket for å bedre rammevilkår for sertifiserte virksomheter, blant annet med tanke på å øke bruken av miljøkrav i offentlige anskaffelser. Det arrangeres kunde- og partnerseminarer for å stimulere til grønn innovasjon og forretningsutvikling.
Forankring: både ansatte og ledelsen bør delta aktivt i å utarbeide handlingsplan. I Kristiansand bør det arrangeres et eget, strukturert møte om dette, ikke gjennomføre det i lunsjen.