Erik Arnesen Helsfyr AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Erik Arnesen Helsfyr AS er en autorisert merkeforhandler for Mercedes-Benz og Smart innen verksteddrift og salg. Erik Arnesen har lang tradisjon innen bil og Mercedes-Benz og fra 2011 også Smart. Firmaet ble stiftet i 1946 og har vært autorisert Mercedes-Benz forhandler siden 1962. Hovedanlegget ligger i Østensjøveien 12 på Helsfyr. Der finnes salgsavdeling for nye og brukte biler, hovedverksted for service og mekaniske reparasjoner, samt dele- og utstyrsavdeling. Ekspress Service, på Nedre Rommen 1, er et eget verksted for ekspress service og mekaniske arbeider rettet mot drosjer, minibusser og varebiler. Erik Arnesen AS er Norges ledende forhandler av Mercedes-Benz og spesielt av Mercedes-Benz taxi og ble i 2006, 2013 og 2020 kåret til Årets Mercedes-Benz forhandler i Norge av importøren Bertel O. Steen. Erik Arnesen Helsfyr AS økte sin omsetning i 2020 da bedriften fikk tilgang fra fabrikk på plug-in og elektriske modeller som er attraktive i markedet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bilforhandler, Bilverksted, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 jan., 2020
Utløper: 31 jan., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-11% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-3% fra 2020

Kommentarer

2021 ble et ganske svakt år for bedriften. Et særlig utfordrende andre halvår for oss, hvor mangel på leveranse av biler fra fabrikk ble vanskelig. Det har sammen med et ok salg av biler ført til oppbygging av en stor ordrereserve av nye biler, nesten utelukkende bestående av elektriske biler samt noen varebiler med diesel. Samtidig ble 2021 et meget godt år for bruktbil, hvor vi satte rekord i omsetning. På verkstedsiden var også tilgangen til arbeid noe lavere enn forventet.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-28% fra 2020

Kommentarer

Vi velger leverandører med en god miljøpolitikk og som kan levere miljømerkede produkter og velger disse i størst mulig grad. De 27 miljømerkede produkter som benyttes er hovedsakelig i kategorien renhold og kontorartikler.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

13% fra 2020

Kommentarer

Energikarakter Helsfyr: Kontor/verksted C, salgslokale (gammel del) D og Nedre Rommen 1 har C .

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Frakt i kjøretøy som ikke eies av virksomheten

Klimagassutslipp fra flyreiser

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Der var ingen flyreiser i 2021 grunnet pandemien og all utdanning i Malmø ble avlyst. All Mercedes-Benz kursing ble i 2021 gjennomført som E-training (kurs på web) eller som webinar på Teams.
Vi har redusert antall firmabiler og leiebiler på verkstedet, nå totalt 32 biler. Mål: minst 50% elektrisk, og dette virker realistisk i løpet av 2022. De rent fossile bilene er mer eller mindre faset ut av vår portefølje og erstattet av siste generasjon plugin-hybridmodeller og våre nylig lanserte helelektriske modeller. I løpet av 2022 vil vi lanserer flere elektriske modeller i store segmenter som SUVer og større sedaner. Dette vil naturligvis også gradvis reflektere vår egen bilpark og utskifting vil skje ved at fossile biler erstattes med elektriske. Vi har allerede doblet kapasiteten på ladeplasser i bedriften og vil vurdere videre utvidelse av kapasitet ut fra behov og optimal utnyttelse av antallet av elektriske modeller i bilparken. Den nye drivstoff kalkulatoren er lagt til grunn for tallene i år.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-2% fra 2020

Kommentarer

Tallene er hentet i fraksjonsrapporter fra Stena Recycling, Norsk Gjenvinning og Thorvaldsen Transport AS.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

76% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Omarbeidet innkjøpsrutiner med forbud om å kjøpe produkter som står på kandidatlisten (Reach) og nye ansvarlige for hver avdeling grunnet nye medarbeidere. Det er utarbeidet en ny innkjøps-instruks hvor det oppfordres til å velge miljøvennlige produkter og leverandører i tillegg til en instruks for for reiser og arrangementer
Avfall og ombruk
Eiendomsgruppen i konsern ser stadig på de ulike anleggenes leverandøravtaler og har en tett dialog med leverandører for å finne bedre løsninger på å tilrettelegge kildesorteringen før å øke mengden kildesortert avfall.
Energi
Det utføres månedlig gjennomgang av forbruk og kostnader for følge utviklingen. Dermed kan man utføre tiltak raskt om utviklingen er negativ.
Transport
Med introduksjon av stadig flere elektriske biler i modellprogrammet, fortsetter denne endringen også for våre egne biler. Nå er nesten halvparten av bilene elektriske, og det forventes økt betydelig framover.
Utslipp til luft og vann
Tett oppfølging av analyserapportene fra oljeutskillere, ingen avvik i 2021

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Erik Arnesen Helsfyr arbeider for en bærekraftig bedrift og satser på et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også beskytte bedriftens bygninger og materiell. Vi skal forhindre skader på ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade dem som bruker dem.
Vi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Bedriftens produkter og tjenester skal oppfylle våre kunders krav til kvalitet og punktlighet – både i dag og i fremtiden. Vårt arbeidsgrunnlag bygger videre på de risikoer vi har kartlagt, forbedringsmuligheter som oppdages og våre etiske retningslinjer.
Våre HMS-mål er fra år til år mest mulig etterprøvbare. Vi gjennomfører kartlegginger for å vite nå-tilstanden og hvor vi står i HMS-arbeidet.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fortsette arbeide med å samkjøre innkjøp med vår søsterbedrift på Bryn slik at disse knyttes opp mot sentrale miljøvennlige innkjøpsavtaler for begge kjedene til henholdsvis Møller Bil og BOS. Dette gjøre i alle hovedsak gjennom eiendomsgruppen og dokumenteres i møtereferatene. Innkjøp av nye produkter er regulert til egne stillingsfunksjoner slik at disse ivaretar generelt miljøaspekt og HMS fokus i bedriften.
Energi: Tiltak
Presentasjon av energirapporter på avdelingsledermøter for kontinuerlig å lære av forbruksmønster og finne tiltak som kan begrense forbruket - jfr Ledermøtereferat og referater fra Eiendomsgruppen. Det vil i 2022 bli tatt opp i styremøte om vi skal utrede mulighetene for installasjon av varmepumper (bergvarme) eller solceller på taket.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
20000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Stadig økende antall elektriske modeller i porteføljen. Våre nye biler vil i tillegg ha stadig lavere forbruk generelt for rene bensin- og dieselmodeller og hybridmodeller. Mercedes-Benz lanserer stadig flere elektriske biler, og for 2022 øker denne porteføljen også med flere elektriske varebiler.
Avfall: Mål og restavfall
25000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Fortsette arbeidet med leverandører for å finne enklere og bedre løsninger til økt kildesortering og redusere restavfallet.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Tett oppfølging på at serviceavtaler på oljeutskillere blir overholdt og rapporter blir levert, evaluert og lagret elektronisk.
Fortsatt fokus på å finne nye og bedre løsninger for å begrense søl av olje og kjølevæske på verkstedet slik at det ikke havner i avløp og oljeutskiller.