Toyota Oslo AS, avdeling Økern

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bilforhandler, Bilverksted, Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 jun., 2021
Utløper: 27 jun., 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

7% fra 2020

Kommentarer

Solgte biler inkluderer nye og brukte Toyota og Lexus. Har fått elektriske varebiler inn i modellutvalget. Denne ble i 2021 mest solgte elektriske varebil i Oslo.
Antall kjøretøy reparert, er antall ordre internt og eksterne med unike reg nr. for 2021: 13.310 Det er høyere antall i forhold til 2020. Skøyen kunder er i løpet av 2020 overført til Økern.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Flere av innkjøpene er via sentrale leverandører i Bauda. Vi bruker House of control som kilde.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

23% fra 2020

Kommentarer

Det er også lagt ned arbeide i kontinuerlig oppfølging av SD anlegg med stort fokus på temperatur og innstillinger. SD anlegg er under oppdatering i slutten av 2021. Økning i energiforbruket kan også være installering av el-billadere og bruken disse.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Ingen flyreiser pga Covid - 19

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

3% fra 2020

Kommentarer

Økern er den beste lokasjonen i konsernet, og har en avfallskostnad på litt over en krone per kilo. Resultatet er godt hjulpet av store volumer refunderbart avfall så som spillolje og metaller. De gode resultatene skyldes at en her er flink til å foredle de avfallsfraksjoner som er refunderbare. Avfall i klio pr medarbeider har gått noe ned fra 2019, sorteringsgraden har også gått litt opp sammenlignet med 2019.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

18% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøp styres mye igjennom felles leverandører i Bauda.
Forbruket er stadig under vurdering av den enkelte avdelingsleder.
Avfall og ombruk
Har "opplæring" i kildesortering av nye medarbeidere på ettermarkedet der det er større utskifting pga stor antall lærlinger. Har også oppfrisking og oppfølging med de andre medarbeiderne. Har god oversikt over avfallshåndteringen og sorteringen går bra, oppdages mindre feilsortering. Noen fraksjoner som tonere ser vi at det trengs "opplæring" på.
Energi
Dagligfokus på bruk av energi igjennom styring av SD anlegg. Følges opp av driftsansvarlig.
Transport
Har lite transport utenom prøvekjøring av biler til salg og noe transport med post mellom lokasjonene.
Utslipp til luft og vann
Ingen spesielle tiltak i 2021. Har jevnlig måling og kontroll med utslippsvann via oljeutskiller. Har hatt tilfelle i 2021 med problemer med pumpe for avløpsvann som har sviktet.
Annet
Har ingen spesielle forhold på Økern som er gjort i 2021.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi benytter overordnet HMS og Miljøpolitikk som finnes i HMS systemet. Politikken er bla "Konsernets HMS visjon er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold til personalskader forårsaket på arbeidsplassen og at terskelen for forringelse av det ytre miljø er marginal". "Vi vil kontinuerlig forbedre våre systemer og prosesser for å forebygge skader og forurensing og redusere risikoen så langt som praktisk mulig. For ytre miljø fokuserer vi forbedringsarbeidet på transport med bil, avfallshåndtering og papirforbruk. Når det gjelder arbeidsmiljø, helse og sikkerhet er hovedfokuset på å fremme medarbeidernes trivsel, unngå hendelser og belastninger som kan medføre helseskade og å stimulere til helsefremmende aktivitet".
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøp styres mye igjennom felles leverandører i Bauda.
Forbruket er stadig under vurdering av den enkelte avdelingsleder.
Energi: Tiltak
Det er også lagt ned arbeide i oppgradering av SD anlegg med stort fokus på temperatur og innstillinger.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Har lite transport utenom prøvekjøring av biler til salg og noe transport med post mellom lokasjonene.
Avfall: Mål og restavfall
22000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
87 %
Avfall: Tiltak
Har "opplæring" i kildesortering av nye medarbeidere på ettermarkedet der det er større utskifting pga stor antall lærlinger. Har også oppfrisking med de andre medarbeiderne. Må se på andel kildesortering i 2022 siden den har gått ned fra 2020.
Utslipp til luft og vann: Mål
El- biler blir en større del av vårt salg i 2022.
Holde oss under kravet på 50mg/l for av oljeholdig vann.
Det tas 2 prøver i året av begge oljeutskillerne på Økern, i tillegg utføres det kontroll av oljeutskillerne.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen nye tiltak, fortsette kontrollen med utslippsvann.
Annet
Har ingen spesielle forhold på Økern som er gjort i 2022.