Toyota Oslo AS, avdeling Oppsal

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bilforhandler, Bilpleie, Bilverksted, Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jul., 2021
Utløper: 01 jul., 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

8% fra 2020

Kommentarer

Solgte biler inkluderer nye og brukte biler.

Antall kjøretøy reparert, er antall ordre internt og eksterne med unike reg nr. for 2021: 7.079. Det er et litt lavere antall i forhold til 2020.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

18% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

18% fra 2020

Kommentarer

Økningen fra 2020 kan være lading av el-biler.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Drivstoff er registrert etter samme forutsetninger som for øvrige døtre

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-5% fra 2020

Kommentarer

Avfall pr medarbeider har gått opp fra 2020.
Sorteringsgraden har gått ned i forhold til 2020.
Det har vært gjennomført noen ekstra oppryddinger og oppussinger i 2021

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

24% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøp styres mye igjennom felles leverandører i Bauda.
Avfall og ombruk
Har fokusert på kildesortering for å holde kildesorteringen på et godt nivå.
Energi
Energiforbruket overvåkes sentralt av driftsansvarlig. Han er også med å vurdere behov for justeringer og endringer av spesielt oppvarming.
Transport
Vi har lite egen transport i arbeidet. Har i 2021 vært på flere kundebesøk ute hos kunden i 2021 i forbindelse med kollisjonsputekampanjer.
Utslipp til luft og vann
Har jevnlige målinger av utslippsvann.
Annet
Har ingen spesielle forhold på Oppsal som er gjort i 2021.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi benytter overordnet HMS og Miljøpolitikk som finnes i HMS systemet. Politikken er bla "Konsernets HMS visjon er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold til personalskader forårsaket på arbeidsplassen og at terskelen for forringelse av det ytre miljø er marginal". "Vi vil kontinuerlig forbedre våre systemer og prosesser for å forebygge skader og forurensing og redusere risikoen så langt som praktisk mulig. For ytre miljø fokuserer vi forbedringsarbeidet på transport med bil, avfallshåndtering og papirforbruk. Når det gjelder arbeidsmiljø, helse og sikkerhet er hovedfokuset på å fremme medarbeidernes trivsel, unngå hendelser og belastninger som kan medføre helseskade og å stimulere til helsefremmende aktivitet".
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bruke felles leverandører i Bauda. Spørsmål om miljøgodkjenning skal være en del av valget når vi velger leverandør.
Energi: Tiltak
Fortsette overvåking for å holde forbruket nede. Vurdere energiforbruk ved innkjøp av maskiner. Må forvente at forbruket til lading av bil påvirker det totale forbruket. Vil vurdere oppvarmingen av bruktbilhallen, i dag varmes den med to varmevifter.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bruker lite egen transport, den bruken av biler er mest mot prøvekjøring ved salg av biler.
Transporten og drivstoffforbruket ved stammer i hovedsak fra arbeidsreiser til de ulike lokasjonene.
Avfall: Mål og restavfall
15000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Fortsatt fokus på kildesortering, veiledning av nye medarbeidere. Tas opp i samling for nye lærlinger som begynner sommeren 2022.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen spesielle tiltak utenom det som allerede er etablert igjennom avtale med leverandør med måling/prøvetaking for å overvåke utslippene.
Annet
Ikke noe som er satt opp på Oppsal.