Toyota Oslo AS, avdeling Alnabru

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bilforhandler, Bilpleie, Bilverksted, Felleskriterier (2016), Leietaker, Skade- og lakkverksted

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 02 jul., 2021
Utløper: 02 jul., 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

10% fra 2020

Kommentarer

Antall årsverk er økt pga tilrettelegging for noen som går av med pensjon.
Solgte biler på Alnabru er i hovedsak brukte biler. Det som tas ut av nybiler på lokasjonen er firmabiler til hele Toyota Oslo.

Antall kjøretøy reparert, er antall ordre internt og eksterne med unike reg nr. for 2021: 3.283.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Flere av innkjøpene er via sentrale leverandører i Bauda Selger i utgangspunktet ikke kjemi over disk til kunder. Vi bruker House of control som kilde.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

13% fra 2020

Kommentarer

Vi har ikke fått etablert et relevant målesystem for gassmåling.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-10% fra 2020

Kommentarer

Økning i kontorpapir er pga opprydding i arkiv for hele Toyota Oslo, tømt katakomben. Emballasje har nok økt fordi det er mer deler pr bil.

På avdelinger som denne, som i hovedsak er et karosseri- og lakkverksted, har de et avfallssortiment som ikke i samme grad som andre mekaniske verksteder har store innslag av refunderbart avfall. Derfor vil avfallsbehandlingskostnaden ved slike avdelinger gjennomgående bli høyere.

Alle nye medarbeidere får veiledning i kildesortering.

Sortering fordelt pr medarbeider har gått noe opp, dette kan henge sammen med endret produksjon. Sorteringsgrad holdes på omtrent samme prosentgrad.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

10% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Felles leverandører, skade og lakk ser på innkjøp og sammenligner dette med de andre skade og lakkavdelingene i Bauda.
Antall leverandører er kutte ned.
Avfall og ombruk
Fortsatt kildesortering. Avfallsmengde økt totalt. Som kommentert over har papir økt etter rydding i gamle arkiver. Har byttet ut noen produkter til pumpeflasker fra spraybokser.
Energi
Energi overvåkes kontinuerlig av driftansvarlig.
Transport
Har lite transport utenom prøvekjøring av biler til salg og noe transport med post mellom lokasjonene.
Utslipp til luft og vann
Har utslipp som følge av den driften som er på lokasjonen. Har ikke vært noen spesielle tiltak i 2021. Har jevnlig kontroll med utslippsvann via oljeutskiller.
Annet
Jobber mer papirløst med iPad o.l.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi benytter overordnet HMS og Miljøpolitikk som finnes i HMS systemet. Politikken er bla "Konsernets HMS visjon er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold til personalskader forårsaket på arbeidsplassen og at terskelen for forringelse av det ytre miljø er marginal". "Vi vil kontinuerlig forbedre våre systemer og prosesser for å forebygge skader og forurensing og redusere risikoen så langt som praktisk mulig. For ytre miljø fokuserer vi forbedringsarbeidet på transport med bil, avfallshåndtering og papirforbruk. Når det gjelder arbeidsmiljø, helse og sikkerhet er hovedfokuset på å fremme medarbeidernes trivsel, unngå hendelser og belastninger som kan medføre helseskade og å stimulere til helsefremmende aktivitet".
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Har kommet i gang med felles kjemigruppe i Bauda for felles standard på kjemi.
Energi: Tiltak
Er i en prosess med å skifte ut lys til led.
Ingen forbrenning av gass til oppvarmingen utenfor fyringssesongen 15.9.-15.5.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bruker lite transport, har hybridbiler på alle personbiler. Møter utenfor huset har gått drastisk ned, bruker digitale løsninger.
Avfall: Mål og restavfall
21000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
77 %
Avfall: Tiltak
Begynner med sortering av alu i 2022.
Fortsatt god sortering igjennom at medarbeiderne får veiledning i hva de skal sortere. Opplæring av nye medarbeider, "oppfriskningskurs" for medarbeidere som har vært en stund.
Utslipp til luft og vann: Mål
Fortsette rutiner med overvåking og målinger.
Annet
Ser flere komponenter i bilene er sammensatt av flere forskjellige materialer som kan gjøre sorteringen vanskelig.