Toyota Hønefoss AS, avdeling Hønefoss

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bilforhandler, Bilverksted, Felleskriterier (2016), Leietaker, Skade- og lakkverksted

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 jul., 2021
Utløper: 04 jul., 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

7% fra 2020

Kommentarer

En liten nedgang fra 2020 i antall unike reparerte kjøretøy.
Solgte biler: Nye 316, brukte 404

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Tall på antall miljøsertifiserte leverandører er hentet inn sentralt i konsernet siden alle våre vesentlige innkjøp er samlet for alle i konsernet.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-2% fra 2020

Kommentarer

Det totale energiforbruket gått ned med 10.000 kwh. Elektrisitet ned med 31.000 kwh, mens fjernvarme opp med 20.900 kwh. Bygget er moderne med SD anlegg som styrer varme/kjøle systemene. Det er også kontinuerlig sjekk av systemet i forhold til temperatur, driftstider og funksjonalitet som er medvirkende til hvilket energi forbruk vi har. I 2021 er fjernvarme benyttet mer ifm oppvarming. Energibruk pr. kvadratmeter i 2021 er 136,5 kWt.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Det er regnet ut drivstoff forbruk samme måte som i 2020. Dette er gjort likt i hele Bauda konsernet.
Her er det trukket ut drivstoff som blir fylt på kundebiler ved klargjøring, samt at drivstoff til demo/tjeneste biler er vektet etter hva som er tjeneste kjøring med 20 % av forbruket.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

5% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Total avfallsmengde har steget med ca 9000 kg. Hovedsak av økningen er på oljeforurenset masse fra sandfang etc. Ser ikke ut som disse tallene var med i 2020. Restavfallsmengden ned med ca 1300 kg. Sorteringsgraden steget til 91,1 %. Noe vi er svært fornøyd med.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

10% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Alle benytter de sentrale avtalene ved innkjøp, og det er gjort en jobb for å redusere antall leverandører. Det er satt fokus på å redusere antall produkter vi kjøper, spesielt på kjemikalie siden.
Avfall og ombruk
Hatt fokus på sortering i fragmenter slik som tidligere år. Leietaker i bygget har hatt en gjennomgang av side avfallsrutiner, som har resultert i bedre sortering. Loggført alle fragmenter på en bedre måte.
Energi
Det totale energiforbruket gått ned. Noe ned på strøm og noe opp på fjernvarme. Det overvåkes og foretas noen justeringer på SD anlegget som har resultert i disse endringen. Mer oppvarming foregår nå via fjernvarme i gulv. Resulterer i redusert strømforbruk på ventilasjonsanlegget.
Transport
Andelen hybrid biler, plug-inn biler og EV biler er stor og økende i 2021. En del varebiler leveres som diesel, men EV delen er økende.
Utslipp til luft og vann
Det gjøres jevnlige vedlikehold av rensesystemer med måling av avløpsvann. Vi har også redusert antall kjemikalie produkter vi benytter, samt utskifting til mer miljøvennlige produkter. Med mindre bilkjøring og overgang til flere hybrid/el.biler er også utslipp til luft redusert.
Annet
-------

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi forplikter oss til å etterleve gjeldende lover og forskrifter, og ved kontinuerlig forbedring forebygge og redusere belastningen på miljøet, samtidig som vi opprettholder respekt for mennesker og miljø. Forebygging av forurensing gjennom gode arbeidsrutiner er et eksempel på dette.
Samtlige ansatte skal bli fortrolige med firmaets miljøpolitikk, og kommunisere dette i alle sammenhenger, internt og eksternt.
Toyota Hønefoss AS ønsker å samordne miljøarbeidet med HMS og internkontrollsystemene.
På samme måte som Toyota sentralt, vil våre grunnholdninger alltid være å ta ansvar for miljø, kvalitet og samfunnet rundt oss.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har som mål at alle våre leverandører er miljøsertifisert. Gjennom sentrale avtaler i konsernet vil vi ha fokus på dette. Alle med innkjøpsansvar i bedriften skal kjenne til våre leverandører og om de er miljøsertifisert. Vi skal også påvirke våre leverandører til å bli miljøsertifisert.
Energi: Tiltak
Fortsette en kontinuerlig overvåkning og styring av anlegget for luft og varme i bygget. Det skal ikke gjøres noen store endringer rundt luft/varme anlegget eller andre elektriske installasjoner i 2022. Det blir flere elektriske biler og plug-inn biler i tiden fremover som vil føre til økt strøm forbruk, men usikkert hvor mye dette vi slå ut.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Økende antall EV biler som resulterer i redusert drivstoff forbruk. Hybrid og plug-inn har lavt snitt forbruk. De fleste varebiler går fortsatt på diesel. Med et høyere snitt forbruk. Snittforbruket vil ligge forholdsvis høyt i 2022 også.
Avfall: Mål og restavfall
4500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
91 %
Avfall: Tiltak
Vi har som mål for 2022 å fortsette den gode sorteringsgraden vi hadde i 2021. Vi hadde et mål om å nærme oss 90 % kildesortert avfall i løpet av 2022. Dette klarte vi i 2021.
De ansattes fokus på sortering av avfall er veldig bra. Vi har også fått leietaker i bygget til å sette fokus på sortering og dette har gitt resultater.
Utslipp til luft og vann: Mål
Målet er å holde oss godt under utslippskravene satt av myndighetene, og helst så langt ned mot null i utslipp som mulig.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Jevnlig måling av sandfang og oljeutskillere. Sørge for at ingen olje eller andre kjemikalier går i utløp. Redusert bruk av kjemikalier og bruke mer miljøvennlige produkter. Dette er et kontinuerlig arbeid år for år.
Redusere drivstoff forbruket og utslipp ved at andelen av EV biler og plugg-inn biler øker.
Annet
-----------