Toyota Hønefoss AS, avdeling Hadeland

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bilforhandler, Bilverksted, Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 04 jul., 2021
Utløper: 04 jul., 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

25% fra 2020

Kommentarer

222 biler i 2021. 89 nye og 133 brukte.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Tall på antall miljøsertifiserte leverandører er hentet inn sentralt i konsernet siden alle våre vesentlige innkjøp er samlet for alle i konsernet.

Energi

Energiforbruk

12% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

12% fra 2020

Kommentarer

Det totale energiforbruket gått opp med 23.000 kwh. Oppgang på 9 % fra 2020. Bygget er gammelt og løsningene er ikke energi effektive. Det er midlertidig montert noen el. varmeovner for å kompensere for gammel og dårlig varmepumpe. Utskifting av varmepumpe i februar 2022. Ute temperatur gjennom året er det som påvirker energi forbruket. Utendørs vaskeplass med oppvarmet dekke trekker mye energi. Snitt forbruk pr. kvm er 206,4 kwh

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Det er regnet ut drivstoff forbruk samme måte som i 2020. Dette er gjort likt i hele Bauda konsernet.
Her er det trukket ut drivstoff som blir fylt på kundebiler ved klargjøring, samt at drivstoff til demo/tjeneste biler er vektet etter hva som er tjeneste kjøring med 20 % av forbruket.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

13% fra 2020

Kommentarer

Nedgang i total mengden avfall med ca 7300 kg. Stor nedgang på restavfall. Sorteringsgrad 2021 på 85,2 %. Mangler mengde på leverte bildekk.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-2% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Alle benytter de sentrale avtalene ved innkjøp, og det er gjort en jobb for å redusere antall leverandører. Det er satt fokus på å redusere antall produkter vi kjøper, spesielt på kjemikalie siden.
Avfall og ombruk
Ikke gjort noen store endringer på avfallsrutiner eller sortering. Har hatt fokus på de rutinene vi har i dag med et mål om å øke sortering graden. Fått sortert ut mer plast enn tidligere.
Energi
Energi forbruket er høyt og det har vært en økning i 2021. Det er midlertidig montert noen flere el. varmeovner for å kompensere for gammel og dårlig varmepumpe. Vaskeplass ute trekker mye energi.
Transport
Andelen hybrid biler, plug-inn biler og EV biler er stor og økende i 2021. En del varebiler leveres som diesel, men EV delen er økende.
Utslipp til luft og vann
Det gjøres jevnlige vedlikehold av rensesystemer med måling av avløpsvann. Vi har også redusert antall kjemikalie produkter vi benytter, samt utskifting til mer miljøvennlige produkter. Med mindre bilkjøring og overgang til flere hybrid/el.biler er også utslipp til luft redusert.
Vi har stengt utvendig vaskeplass for eksterne kunder. Dette for å ha bedre kontroll på kjemikalier som havner i avløp/sandfang. Tidligere høye verdier er nå innenfor kravene til myndighetene.
Annet
---------------------

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi forplikter oss til å etterleve gjeldende lover og forskrifter, og ved kontinuerlig forbedring forebygge og redusere belastningen på miljøet, samtidig som vi opprettholder respekt for mennesker og miljø. Forebygging av forurensing gjennom gode arbeidsrutiner er et eksempel på dette.
Samtlige ansatte skal bli fortrolige med firmaets miljøpolitikk, og kommunisere dette i alle sammenhenger, internt og eksternt.
Toyota Hønefoss AS ønsker å samordne miljøarbeidet med HMS og internkontrollsystemene.
På samme måte som Toyota sentralt, vil våre grunnholdninger alltid være å ta ansvar for miljø, kvalitet og samfunnet rundt oss.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har som mål at alle våre leverandører er miljøsertifisert. Gjennom sentrale avtaler i konsernet vil vi ha fokus på dette. Alle med innkjøpsansvar i bedriften skal kjenne til våre leverandører og om de er miljøsertifisert. Vi skal også påvirke våre leverandører til å bli miljøsertifisert.
Energi: Tiltak
Vi vil hele tiden arbeide for å redusere energi forbruket, men ser ikke for oss de store reduksjonene før det gjøres endringer på bygningsmassen. Det vinteren 2022 bli byttet ut varmepumpeanlegg i bygget. Varmevifter til dette anlegget blir også flyttet for å oppnå bedre energi forbruk. I løpet av 2022 er det plan om å bygge et nytt verksted i tilknytning til eksisterende bygg. I denne sammenheng vil vi få en innendørs vaskeplass og gammel vaskeplass som trekker mye energi blir fjernet. Vi forventer reduksjon i energi forbruket i 2022 og spesielt i 2023.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ser for oss tilsvarende kjøring og drivstoff forbruk som i 2021, men med økende andel elektriske biler og plug-inn biler vil nok drivstoff forbruk reduseres noe.
Avfall: Mål og restavfall
1900 kg
Avfall: Mål og kildesortering
82 %
Avfall: Tiltak
Vi har som mål å kildesortere avfallet enda bedre enn i 2021. Fortsatt ha stort fokus på sortering og sørge for at alle tar ansvar for rett håndtering av avfallet.
Ser på muligheten for sortering i flere fragmenter og sette opp en ny miljøstasjon ifm nytt verkstedbygg.
Utslipp til luft og vann: Mål
Målet er å holde oss godt under utslippskravene satt av myndighetene, og helst så langt ned mot null i utslipp som mulig.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Jevnlig måling av sandfang og oljeutskillere. Sørge for at ingen olje eller andre kjemikalier går i utløp. Redusert bruk av kjemikalier og bruke mer miljøvennlige produkter.
I forbindelse med nytt bygg i 2022 vil sandfang og oljeutskillere blir skiftet ut.
Redusert drivstoff forbruk og utslipp ved at andelen av elektriske biler og plugg-inn biler øker.
Annet
-------------