Energi Norge

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Grønne konferanser, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 05 sep., 2022
Utløper: 05 sep., 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Energi Norge leier lokaler i Næringslivets Hus.

Transport

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
NA - førstegangssertifisering
Avfall og ombruk
NA - førstegangssertifisering
Energi
NA - førstegangssertifisering
Transport
NA - førstegangssertifisering
Utslipp til luft og vann
NA - førstegangssertifisering
Annet
NA - førstegangssertifisering

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolicy
Energi Norge jobber hver dag for å gjøre Norge til verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Arbeidet og måten vi jobber på skal være til det beste for samfunnet, til det beste for næringen og til det beste for klimaet.

I tillegg er vi opptatt av hva vi selv gjør internt i egen organisasjon for å bidra til grønn omstilling. Dette ansvaret tar vi på alvor og er derfor stolte av at vi i 2022 ble sertifisert som Miljøfyrtårn. Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller konkrete krav til Energi Norge når det gjelder avfallshåndtering, energibruk, arbeidsmiljø, innkjøp og transport. Dette gjelder også for gjennomføring av de kurs og konferanser vi tilbyr. Gjennom Miljøfyrtårn har vi etablert et effektivt miljøledelsessystem som gir oss redskaper for å kunne jobbe kontinuerlig og målrettet med å øke egne miljøprestasjoner og redusere klimaavtrykket.

Langsiktige mål
Energi Norge har satt seg følgende langsiktige mål når det gjelder vårt miljøarbeid:
• Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet, og utøve miljøledelse med fokus på kontinuerlig forbedring i henhold til Miljøfyrtårnsertifiseringen.
• Som kontorbedrift og arrangør av ulike arrangementer skal vi jobbe for å minimere eget miljøavtrykk, med særlig fokus på innkjøp og reisevirksomhet, samt gjennomføring av grønne konferanser.
• Vi skal gjøre klimagassutslipp fra egen reisevirksomhet kjent for alle ansatte og jobbe for å redusere disse ved å velge utslippsfrie transportmidler i forbindelse med tjenestereiser.
• Som bransjeorganisasjon skal vi bidra til økt kompetanse om næringens miljøavtrykk og motivere til bedre prestasjoner.

Målene er forankret hos ledelsen i Energi Norge og skal gjennomsyre de valgene vi tar til daglig. For å nå disse målene er vi opptatte av å aktivt involvere de ansatte. Gjennom inkludering og holdningsskapende arbeid skal vi bidra til å styrke miljøbevisstheten blant våre ansatte, og som videre kan skape ringvirkninger til å påvirke andre også utenfor vår egen organisasjon. Vi vil jobbe for å alltid utfordre oss selv og tenke kreativt på områder der vi kan utgjøre en forskjell for miljøet. Dette er i overensstemmelse med våre verdier om å være synlige, uredde og nytenkende.

Videre har vi forpliktet oss til å være en pådriver og gå foran som et godt eksempel overfor våre medlemmer, leverandører, kursdeltagere og andre aktører når det gjelder miljøarbeid. Vi oppfordrer og setter forventninger til våre samarbeidspartnere, og ønsker dermed å fremme kontinuerlige forbedringer også utenfor egen virksomhet. Arbeidet skal bidra til at vi alle blir mer miljøbevisste i de valgene vi tar, og det er kun ved å jobbe samme vi kan bli bedre. Vi håper derfor flere vil bli med på reisen videre og bidra til å ta grønnere valg.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Mål: Vi skal redusere innkjøp av papirmateriell
Tiltak: Vi skal avslutte publikasjoner vi mottar i papirutgave, og endre til digitale abonnementer
Energi: Tiltak
Kommentar: Energibruket i 2022 vil være høyere sammenlignet med 2021 på grunn av økt tilstedeværelse på kontoret etter pandemien.

Mål: Vi skal redusere vårt energiforbruk
Tiltak: Vi skal arrangere digital ryddedag blant våre ansatte
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi har ikke egne firmabiler. Vi oppfordrer våre ansatte til velge utslippsfrie transportmidler på tjenestereiser.
Avfall: Mål og restavfall
150 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Mål: Vi skal øke graden av kildesortering
Tiltak: Vi skal øke bevisstheten hos våre ansatte i forhold til hva og hvor mye vi kaster, blant annet ved å fjerne søppelkassene ved hver pult i kontorlandskapet
Tiltak: Vi skal få på plass en egen avfallsbeholder for plast
Utslipp til luft og vann: Mål
Mål: Vi skal redusere CO2-utslipp fra tjenestereiser
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Tiltak: Vi skal reise kollektivt eller velge el-bil så langt det lar seg gjøre. Flyreiser til møter under to timer skal unngås. Unntak skal begrunnes i kommentarfeltet ved innsendelse av reiseregning og kjøregodtgjørelse.Annet
Mål: Vi skal samarbeide med flere miljøsertifiserte leverandører (Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS)
Tiltak: Vi skal øke antall miljøsertifiserte leverandører vi kjøper inn fra med 2-4 stykker