Helgevold Elektro Haugesund AS

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 jul., 2021
Utløper: 07 jul., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-6% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

-14% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-14% fra 2020

Kommentarer

Utleiedel er ikke utskilt fra ventilasjon og varme. oppvarmet del inkl. utleie er 1600m2.
Helgevold Elektro Haugesund disponerer i dag ca 900m2.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-1% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

4% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

6% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Overordnet innkjøpspolicy er opprettet iht. avvik fra revisjon. Stor-opprydning på lageret på starten av året.
Avfall og ombruk
Opprettet avtale med nytt avfallshånderingselskap. Startet med plastsortering i år.
Energi
Energieffektiv styring av bedriftens lokaler. Vi følger med på energiforbruket og finjusterer vårt anlegg jevnlig med håp om å spare energi.
Transport
Oppfordrer ansatte til samkjøring på prosjekter. Fokus på tidseffektiv planlegging av jobber, komme forberedt på jobb ikke måtte kjøre frem og tilbake for å hente verktøy og utstyr.
Utslipp til luft og vann
Vi har ingen utslipp til luft eller vann untatt utslipp fra våre biler
Annet
Bilparken er forholdsvis ny og alle nyere biler er utstyrt med "bluetech" rensing av utslipp

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi skal redusere vårt miljøavtrykk. Vi skal være en helsefremmende arbeidsplass. Våre ansatte skal ha en trygg og sikker arbeidsplass.
I 2022 skal vi starte med sortering av plastavfall. Vi skal øke fokus på sortering generelt, og øke sorteringsgrad med 5 % sammenlignet med forrige år.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ny grosisst i elnett gruppen. Ahlsell utgår. Onninen kommer inn.
Vi har oppretta ny innkjøpspolicy.
Energi: Tiltak
Anlegget er nytt. Justering av SD anlegget for å få forbruket ned.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,85 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Fokus på samkjøring til og fra prosjekter. God planlegging før oppstart, komme forberedt på jobber for å slippe å kjøre for å hente ting.
Avfall: Mål og restavfall
7500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Nytt i år, kildesortering plastavfall. Ny avtale med ny leverandør av avfallshåndtering.
Utslipp til luft og vann: Mål
N/A
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
N/A